Το Πρώτο των Χρονικών 1:1-54

  • Από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ (1-27)

  • Απόγονοι του Αβραάμ (28-37)

  • Οι Εδωμίτες, οι βασιλιάδες τους και οι σεΐχηδές τους (38-54)

1  Αδάμ,Σηθ,+Ενώς,  Κενάν,Μααλαλήλ,+Ιάρεδ,+  Ενώχ,+Μαθουσάλα,Λάμεχ,+  Νώε,+Σημ,+ Χαμ και Ιάφεθ.+  Οι γιοι του Ιάφεθ ήταν ο Γόμερ, ο Μαγώγ, ο Μαδαΐ, ο Ιαυάν, ο Θουβάλ,+ ο Μεσέχ+ και ο Θιράς.+  Οι γιοι του Γόμερ ήταν ο Ασκενάζ, ο Ριφάθ και ο Θογαρμά.+  Οι γιοι του Ιαυάν ήταν ο Ελισά, ο Θαρσείς, ο Κιττίμ και ο Ροδανίμ.  Οι γιοι του Χαμ ήταν ο Χους,+ ο Μισραΐμ, ο Φουθ και ο Χαναάν.+  Οι γιοι του Χους ήταν ο Σηβά,+ ο Αβιλά, ο Σαβθά, ο Ρααμά+ και ο Σαβθεκά. Οι γιοι του Ρααμά ήταν ο Σεβά και ο Δαιδάν.+ 10  Ο Χους έγινε πατέρας του Νεβρώδ.+ Αυτός ήταν ο πρώτος που έγινε κραταιός στη γη. 11  Ο Μισραΐμ έγινε πατέρας του Λουδίμ,+ του Αναμίμ, του Λεαβίμ, του Ναφθουχίμ,+ 12  του Παθρουσίμ,+ του Χασλουχίμ (από τον οποίο προήλθαν οι Φιλισταίοι)+ και του Καφθορίμ.+ 13  Ο Χαναάν έγινε πατέρας του Σιδώνα,+ του πρωτοτόκου του, και του Χετ,+ 14  καθώς και του Ιεβουσαίου,+ του Αμορραίου,+ του Γεργεσαίου,+ 15  του Ευαίου,+ του Αρκίτη, του Σινίτη, 16  του Αρβαδίτη,+ του Ζεμαρίτη και του Αιμαθίτη. 17  Οι γιοι του Σημ ήταν ο Ελάμ,+ ο Ασσούρ,+ ο Αρφαξάδ, ο Λουδ και ο Αράμ, και* ο Ουζ, ο Ουλ, ο Γεθέρ και ο Μας.+ 18  Ο Αρφαξάδ έγινε πατέρας του Σηλά,+ και ο Σηλά έγινε πατέρας του Έβερ. 19  Ο Έβερ απέκτησε δύο γιους. Το όνομα του ενός ήταν Φάλεκ,*+ επειδή στη διάρκεια της ζωής του διαιρέθηκε η γη.* Το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν. 20  Ο Ιοκτάν έγινε πατέρας του Αλμωδάδ, του Σαλέφ, του Ασαρμαβέθ, του Ιαράχ,+ 21  του Χαδωράμ, του Ουζάλ, του Δικλά, 22  του Οβάλ, του Αβιμαήλ, του Σεβά, 23  του Οφείρ,+ του Αβιλά+ και του Ιωβάβ· όλοι αυτοί ήταν οι γιοι του Ιοκτάν. 24  Σημ,Αρφαξάδ,Σηλά, 25  Έβερ,Φάλεκ,+Ραγαύ,+ 26  Σερούχ,+Ναχώρ,+Θάρα,+ 27  Άβραμ, δηλαδή Αβραάμ.+ 28  Οι γιοι του Αβραάμ ήταν ο Ισαάκ+ και ο Ισμαήλ.+ 29  Αυτή είναι η προέλευση των οικογενειών τους: Ο πρωτότοκος του Ισμαήλ ο Νεβαϊώθ,+ έπειτα ο Κηδάρ,+ ο Αδβεήλ, ο Μιβσάμ,+ 30  ο Μισμά, ο Δουμά, ο Μασσά, ο Αδάδ, ο Θεμά, 31  ο Ιετούρ, ο Ναφίς και ο Κεδημά. Αυτοί ήταν οι γιοι του Ισμαήλ. 32  Οι γιοι τους οποίους γέννησε η Χετούρα,+ η παλλακίδα του Αβραάμ, ήταν ο Ζεμβράν, ο Ιοξάν, ο Μαδάν, ο Μαδιάμ,+ ο Ιεσβώκ και ο Σουάχ.+ Οι γιοι του Ιοξάν ήταν ο Σεβά και ο Δαιδάν.+ 33  Οι γιοι του Μαδιάμ ήταν ο Εφά,+ ο Εφέρ, ο Ανώχ, ο Αβιδά και ο Ελδαά. Όλοι αυτοί ήταν οι γιοι της Χετούρας. 34  Ο Αβραάμ έγινε πατέρας του Ισαάκ.+ Οι γιοι του Ισαάκ ήταν ο Ησαύ+ και ο Ισραήλ.+ 35  Οι γιοι του Ησαύ ήταν ο Ελιφάς, ο Ραγουήλ, ο Ιεούς, ο Ιαλάμ και ο Κορέ.+ 36  Οι γιοι του Ελιφάς ήταν ο Θεμάν,+ ο Ωμάρ, ο Ζεφώ, ο Γοθώμ, ο Κενέζ και, από τη Θιμνά, ο Αμαλήκ.+ 37  Οι γιοι του Ραγουήλ ήταν ο Ναχάθ, ο Ζερά, ο Σαμμάχ και ο Μιζά.+ 38  Οι γιοι του Σηείρ+ ήταν ο Λωτάν, ο Σωβάλ, ο Σεβεγών, ο Ανά, ο Δησών, ο Εζέρ και ο Δησάν.+ 39  Οι γιοι του Λωτάν ήταν ο Χορί και ο Ωμάμ. Αδελφή του Λωτάν ήταν η Θιμνά.+ 40  Οι γιοι του Σωβάλ ήταν ο Αλβάν, ο Μαναχάθ, ο Εβάλ, ο Σεφώ και ο Ωνάμ. Οι γιοι του Σεβεγών ήταν ο Αϊά και ο Ανά.+ 41  Ο γιος* του Ανά ήταν ο Δησών. Οι γιοι του Δησών ήταν ο Αμαδάν, ο Εσβάν, ο Ιθράν και ο Χεράν.+ 42  Οι γιοι του Εζέρ+ ήταν ο Βαλαάν, ο Ζααβάν και ο Ακάν. Οι γιοι του Δησάν ήταν ο Ουζ και ο Αράν.+ 43  Αυτοί είναι οι βασιλιάδες που βασίλεψαν στη γη του Εδώμ+ προτού βασιλέψει βασιλιάς στους Ισραηλίτες:*+ Ο Βελά, ο γιος του Βεώρ· το όνομα της πόλης του ήταν Διναβά. 44  Όταν πέθανε ο Βελά, βασίλεψε στη θέση του ο Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά από τη Βοσόρρα.+ 45  Όταν πέθανε ο Ιωβάβ, βασίλεψε στη θέση του ο Χουσάμ από τη γη των Θεμανιτών. 46  Όταν πέθανε ο Χουσάμ, βασίλεψε στη θέση του ο Αδάδ, ο γιος του Βεδάδ, ο οποίος νίκησε τον Μαδιάμ στην περιοχή* του Μωάβ. Το όνομα της πόλης του ήταν Αβίθ. 47  Όταν πέθανε ο Αδάδ, βασίλεψε στη θέση του ο Σαμλά από τη Μασρεκά. 48  Όταν πέθανε ο Σαμλά, βασίλεψε στη θέση του ο Σιαούλ από τη Ρεχωβώθ που είναι κοντά στον Ποταμό. 49  Όταν πέθανε ο Σιαούλ, βασίλεψε στη θέση του ο Βάαλ-χανάν, ο γιος του Αχβώρ. 50  Όταν πέθανε ο Βάαλ-χανάν, βασίλεψε στη θέση του ο Αδάδ. Το όνομα της πόλης του ήταν Παού και το όνομα της συζύγου του ήταν Μεεταβεήλ, κόρη της Ματρέδ, που ήταν κόρη του Μεζαάβ. 51  Έπειτα ο Αδάδ πέθανε. Οι σεΐχηδες* του Εδώμ ήταν: ο σεΐχης Θιμνά, ο σεΐχης Αλβά, ο σεΐχης Ιεθέθ,+ 52  ο σεΐχης Οολιβαμά, ο σεΐχης Ηλά, ο σεΐχης Φινών, 53  ο σεΐχης Κενέζ, ο σεΐχης Θεμάν, ο σεΐχης Μιβσάρ, 54  ο σεΐχης Μαγδιήλ, ο σεΐχης Ιράμ. Αυτοί ήταν οι σεΐχηδες του Εδώμ.

Υποσημειώσεις

Αυτοί που ακολουθούν είναι οι γιοι του Αράμ. Βλέπε εδ. Γε 10:23.
Σημαίνει «διαίρεση».
Ή αλλιώς «ο πληθυσμός της γης».
Κυριολεκτικά «Οι γιοι».
Κυριολεκτικά «γιους του Ισραήλ».
Κυριολεκτικά «στον αγρό».
Δηλαδή οι φύλαρχοι.