Νεεμίας 7:1-73

  • Πύλες της πόλης και φύλακες των πυλών (1-4)

  • Κατάλογος των επαναπατρισμένων εξορίστων (5-69)

    • Υπηρέτες του ναού (46-56)

    • Γιοι των υπηρετών του Σολομώντα (57-60)

  • Συνεισφορές για το έργο (70-73)

7  Μόλις ανοικοδομήθηκε το τείχος,+ έστησα τις πόρτες·+ κατόπιν διορίστηκαν οι φύλακες των πυλών,+ οι υμνωδοί+ και οι Λευίτες.+  Έπειτα όρισα υπεύθυνο στην Ιερουσαλήμ τον αδελφό μου τον Ανανί+ μαζί με τον Ανανία, τον διοικητή του Φρουρίου,+ διότι ήταν πολύ αξιόπιστος άνθρωπος και φοβόταν τον αληθινό Θεό+ περισσότερο από πολλούς άλλους.  Τους είπα λοιπόν: «Οι πύλες της Ιερουσαλήμ δεν πρέπει να ανοίγουν προτού ζεστάνει ο ήλιος, και ενόσω οι φύλακες θα βρίσκονται ακόμη στη θέση τους, πρέπει να κλείνουν τις πόρτες και να τις μανταλώνουν. Επίσης, να τοποθετήσετε φρουρούς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, τον καθέναν στην καθορισμένη σκοπιά του και τον καθέναν μπροστά από το σπίτι του».  Η πόλη τότε ήταν ευρύχωρη και μεγάλη, και λίγοι κατοικούσαν σε αυτήν,+ και τα σπίτια δεν είχαν ανοικοδομηθεί.  Αλλά ο Θεός μου έβαλε στην καρδιά μου να συγκεντρώσω τους ευγενείς και τους υποκυβερνήτες και τον λαό για να καταγραφούν γενεαλογικά.+ Τότε βρήκα το βιβλίο της γενεαλογικής καταγραφής εκείνων που ήρθαν αρχικά, και σε αυτό βρήκα γραμμένα τα εξής:  Και αυτοί ήταν οι κάτοικοι της επαρχίας* που ήρθαν από την αιχμαλωσία των εξορίστων, τους οποίους ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ+ της Βαβυλώνας είχε εξορίσει+ και οι οποίοι αργότερα επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα, ο καθένας στην πόλη του,+  εκείνοι που ήρθαν με τον Ζοροβάβελ,+ τον Ιησού,+ τον Νεεμία, τον Αζαρία, τον Ρααμία, τον Νααμανί, τον Μαροδοχαίο, τον Βιλσάν, τον Μισπερέθ, τον Βιγβαΐ, τον Νεούμ και τον Βαανάχ. Στον αριθμό των Ισραηλιτών αντρών περιλαμβάνονταν:+  οι γιοι του Φαρώς, 2.172·  οι γιοι του Σεφατία, 372· 10  οι γιοι του Εράχ,+ 652· 11  οι γιοι του Φαάθ-μωάβ,+ από τους γιους του Ιησού και του Ιωάβ,+ 2.818· 12  οι γιοι του Ελάμ,+ 1.254· 13  οι γιοι του Ζατθού, 845· 14  οι γιοι του Ζακχαΐ, 760· 15  οι γιοι του Βιννουί, 648· 16  οι γιοι του Βηβαΐ, 628· 17  οι γιοι του Αζγάδ, 2.322· 18  οι γιοι του Αδωνικάμ, 667· 19  οι γιοι του Βιγβαΐ, 2.067· 20  οι γιοι του Αδίν, 655· 21  οι γιοι του Ατήρ, από τον Εζεκία, 98· 22  οι γιοι του Ασούμ, 328· 23  οι γιοι του Βεσαΐ, 324· 24  οι γιοι του Αρίφ, 112· 25  οι γιοι της Γαβαών,+ 95· 26  οι άντρες της Βηθλεέμ και της Νετωφά, 188· 27  οι άντρες της Αναθώθ,+ 128· 28  οι άντρες της Βαιθ-αζμαβέθ, 42· 29  οι άντρες της Κιριάθ-ιαρίμ,+ της Κεφιρά και της Βηρώθ,+ 743· 30  οι άντρες της Ραμά και της Γααβά,+ 621· 31  οι άντρες της Μιχεμάς,+ 122· 32  οι άντρες της Βαιθήλ+ και της Γαι,+ 123· 33  οι άντρες της άλλης Νεβώ, 52· 34  οι γιοι του άλλου Ελάμ, 1.254· 35  οι γιοι του Χαρίμ, 320· 36  οι γιοι της Ιεριχώς, 345· 37  οι γιοι της Λωδ, της Αδίδ και της Ωνώ,+ 721· 38  οι γιοι της Σεναά, 3.930. 39  Οι ιερείς:+ οι γιοι του Ιεδαΐα, από τον οίκο του Ιησού, 973· 40  οι γιοι του Ιμμήρ, 1.052· 41  οι γιοι του Πασχώρ,+ 1.247· 42  οι γιοι του Χαρίμ,+ 1.017. 43  Οι Λευίτες:+ οι γιοι του Ιησού, του Καδμιήλ,+ από τους γιους του Ωδεβά, 74. 44  Οι υμνωδοί:+ οι γιοι του Ασάφ,+ 148. 45  Οι φύλακες των πυλών:+ οι γιοι του Σαλλούμ, οι γιοι του Ατήρ, οι γιοι του Ταλμών, οι γιοι του Ακκούβ,+ οι γιοι του Ατιτά, οι γιοι του Σωβαΐ, 138. 46  Οι υπηρέτες του ναού:*+ οι γιοι του Σιχά, οι γιοι του Ασουφά, οι γιοι του Ταββαώθ, 47  οι γιοι του Κηρώς, οι γιοι του Σιά, οι γιοι του Φαδών, 48  οι γιοι του Λεβανά, οι γιοι του Αγαβά, οι γιοι του Σαλμαΐ, 49  οι γιοι του Ανάν, οι γιοι του Γιδδήλ, οι γιοι του Γαάρ, 50  οι γιοι του Ρεαΐα, οι γιοι του Ρεζίν, οι γιοι του Νεκωδά, 51  οι γιοι του Γαζάμ, οι γιοι του Οζά, οι γιοι του Φασεά, 52  οι γιοι του Βησαΐ, οι γιοι των Μεουνίμ, οι γιοι του Νεφουσεσίμ, 53  οι γιοι του Βακβούκ, οι γιοι του Ακουφά, οι γιοι του Αρούρ, 54  οι γιοι του Βασλίθ, οι γιοι του Μεϊδά, οι γιοι του Αρσά, 55  οι γιοι του Βαρκώς, οι γιοι του Σισάρα, οι γιοι του Θεμάχ, 56  οι γιοι του Νεζία, οι γιοι του Ατιφά. 57  Οι γιοι των υπηρετών του Σολομώντα:+ οι γιοι του Σωταΐ, οι γιοι του Σωφέρεθ, οι γιοι του Φεριδά, 58  οι γιοι του Ιααλά, οι γιοι του Δαρκών, οι γιοι του Γιδδήλ, 59  οι γιοι του Σεφατία, οι γιοι του Αττίλ, οι γιοι του Φοχερέθ-χαζεβαΐμ, οι γιοι του Αμών. 60  Όλοι οι υπηρέτες του ναού*+ και οι γιοι των υπηρετών του Σολομώντα ήταν 392. 61  Και οι παρακάτω ήρθαν από την Τελ-μελάχ, την Τελ-αρσά, τη Χερούβ, την Αδδάν και την Ιμμήρ, αλλά δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ποιος ήταν ο πατρικός τους οίκος και η καταγωγή τους, αν ήταν Ισραηλίτες:+ 62  οι γιοι του Δελαΐα, οι γιοι του Τωβία, οι γιοι του Νεκωδά, 642. 63  Και από τους ιερείς: οι γιοι του Αβαΐα, οι γιοι του Ακκώς,+ οι γιοι του Βαρζελαΐ, ο οποίος πήρε σύζυγο από τις κόρες του Βαρζελαΐ+ του Γαλααδίτη και αποκαλούνταν με το όνομα του πατέρα τους. 64  Αυτοί έψαξαν να βρουν τα αρχεία τους για να αποδείξουν τη γενεαλογία τους, αλλά δεν μπόρεσαν να τα βρουν, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από την ιεροσύνη.*+ 65  Ο κυβερνήτης*+ τούς είπε ότι δεν έπρεπε να τρώνε από τα αγιότατα πράγματα+ μέχρι να υπάρξει ιερέας που να μπορεί να συμβουλευτεί το Ουρίμ και το Θουμμίμ.+ 66  Ο συνολικός αριθμός ολόκληρης της εκκλησίας ήταν 42.360,+ 67  εκτός από τους δούλους και τις δούλες τους,+ που ήταν 7.337· είχαν επίσης 245 τραγουδιστές και τραγουδίστριες.+ 68  Τα άλογά τους ήταν 736, τα μουλάρια τους 245, 69  οι καμήλες τους 435, τα γαϊδούρια τους 6.720. 70  Ορισμένοι από τις κεφαλές των πατρικών οίκων έκαναν συνεισφορές για το έργο.+ Ο κυβερνήτης* έδωσε στο θησαυροφυλάκιο 1.000 χρυσές δραχμές,* 50 κούπες και 530 χιτώνες ιερέων.+ 71  Και ορισμένοι από τις κεφαλές των πατρικών οίκων έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του έργου 20.000 χρυσές δραχμές και 2.200 μνες* ασήμι. 72  Και ο υπόλοιπος λαός έδωσε 20.000 χρυσές δραχμές, 2.000 μνες ασήμι και 67 χιτώνες ιερέων. 73  Και οι ιερείς, οι Λευίτες, οι φύλακες των πυλών, οι υμνωδοί,+ μερικοί από τον λαό, οι υπηρέτες του ναού* και όλος ο υπόλοιπος Ισραήλ* εγκαταστάθηκαν στις πόλεις τους.+ Όταν έφτασε ο έβδομος μήνας,+ οι Ισραηλίτες είχαν πλέον εγκατασταθεί στις πόλεις τους.+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «διοικητικής περιφέρειας».
Ή αλλιώς «Νεθινίμ». Κυριολεκτικά «δοσμένοι».
Ή αλλιώς «Νεθινίμ». Κυριολεκτικά «δοσμένοι».
Ή αλλιώς «να αποκλειστούν από την ιεροσύνη ως ακάθαρτοι».
Ή αλλιώς «Ο Θιρσαθά», περσικός τίτλος του κυβερνήτη επαρχίας.
Ή αλλιώς «Ο Θιρσαθά», περσικός τίτλος του κυβερνήτη επαρχίας.
Θεωρούνταν γενικά ίσης αξίας με τον περσικό χρυσό δαρεικό που ζύγιζε 8,4 γρ. Δεν πρόκειται για τη δραχμή των Ελληνικών Γραφών. Βλέπε Παράρτημα Β14.
Η μνα των Εβραϊκών Γραφών ισοδυναμούσε με 570 γρ. Βλέπε Παράρτημα Β14.
Ή αλλιώς «Νεθινίμ». Κυριολεκτικά «δοσμένοι».
Κυριολεκτικά «όλος ο Ισραήλ».