Νεεμίας 12:1-47

  • Ιερείς και Λευίτες (1-26)

  • Εγκαινίαση του τείχους (27-43)

  • Υποστήριξη των υπηρεσιών του ναού (44-47)

12  Αυτοί ήταν οι ιερείς και οι Λευίτες που ανέβηκαν με τον Ζοροβάβελ,+ τον γιο του Σαλαθιήλ,+ και τον Ιησού:+ ο Σεραΐας, ο Ιερεμίας, ο Έσδρας,  ο Αμαρίας, ο Μαλλούχ, ο Χαττούς,  ο Σεχανίας, ο Ρεούμ, ο Μερημώθ,  ο Ιδδώ, ο Γιννεθώ, ο Αβιά,  ο Μιαμίν, ο Μααδίας, ο Βιλγά,  ο Σεμαΐας, ο Ιωαρίβ, ο Ιεδαΐας,  ο Σαλλού, ο Αμώκ, ο Χελκίας και ο Ιεδαΐας. Αυτοί ήταν οι κεφαλές των ιερέων και των αδελφών τους στις ημέρες του Ιησού.  Οι Λευίτες ήταν ο Ιησούς, ο Βιννουί, ο Καδμιήλ,+ ο Σερεβίας, ο Ιούδας και ο Ματτανίας,+ ο οποίος ηγούνταν στους ευχαριστήριους ύμνους μαζί με τους αδελφούς του.  Ο Βακβουκίας και ο Ουννί, οι αδελφοί τους, στέκονταν αντίκρυ τους έχοντας καθήκοντα φύλακα.* 10  Ο Ιησούς έγινε πατέρας του Ιεχωακείμ και ο Ιεχωακείμ έγινε πατέρας του Ελιασίβ+ και ο Ελιασίβ του Ιεχωδαέ.+ 11  Και ο Ιεχωδαέ έγινε πατέρας του Ιωνάθαν και ο Ιωνάθαν έγινε πατέρας του Ιαδδουά. 12  Στις ημέρες του Ιεχωακείμ, αυτοί ήταν οι ιερείς, οι κεφαλές των πατρικών οίκων: του Σεραΐα,+ ο Μεραΐας· του Ιερεμία, ο Ανανίας· 13  του Έσδρα,+ ο Μεσουλλάμ· του Αμαρία, ο Ιεχωανάν· 14  του Μαλλουχί, ο Ιωνάθαν· του Σεβανία, ο Ιωσήφ· 15  του Χαρίμ,+ ο Αδνά· του Μεραϊώθ, ο Χελκαΐ· 16  του Ιδδώ, ο Ζαχαρίας· του Γιννεθών, ο Μεσουλλάμ· 17  του Αβιά,+ ο Ζιχρί· του Μινιαμίν, . . . ·* του Μωαδία, ο Φιλταΐ· 18  του Βιλγά,+ ο Σαμμουά· του Σεμαΐα, ο Ιεχωνάθαν· 19  του Ιωαρίβ, ο Ματτεναΐ· του Ιεδαΐα,+ ο Οζί· 20  του Σαλαΐ, ο Καλλαΐ· του Αμώκ, ο Έβερ· 21  του Χελκία, ο Ασαβίας· του Ιεδαΐα, ο Νεθανήλ. 22  Οι κεφαλές των πατρικών οίκων των Λευιτών στις ημέρες του Ελιασίβ, του Ιεχωδαέ, του Ιωανάν και του Ιαδδουά+ καταγράφηκαν, όπως και οι ιερείς, μέχρι τη βασιλεία του Δαρείου του Πέρση. 23  Οι Λευίτες που ήταν κεφαλές των πατρικών οίκων καταγράφηκαν στο βιβλίο της εξιστόρησης των γεγονότων μέχρι τις ημέρες του Ιωανάν, γιου του Ελιασίβ. 24  Οι κεφαλές των Λευιτών ήταν ο Ασαβίας, ο Σερεβίας και ο Ιησούς,+ ο γιος του Καδμιήλ,+ και οι αδελφοί τους στέκονταν αντίκρυ τους για να αναπέμπουν αίνο και να αποδίδουν ευχαριστίες σύμφωνα με τις οδηγίες του Δαβίδ,+ του ανθρώπου του αληθινού Θεού, με τη μία ομάδα φύλαξης να αντιστοιχεί στην άλλη ομάδα φύλαξης. 25  Ο Ματτανίας,+ ο Βακβουκίας, ο Αβδιού, ο Μεσουλλάμ, ο Ταλμών και ο Ακκούβ+ φύλαγαν σκοπιά στις πύλες,+ φρουρώντας τους αποθηκευτικούς χώρους των πυλών. 26  Αυτοί υπηρετούσαν στις ημέρες του Ιεχωακείμ, γιου του Ιησού,+ γιου του Ιωσεδέκ, και στις ημέρες του Νεεμία του κυβερνήτη και του Έσδρα+ του ιερέα και αντιγραφέα.* 27  Κατά την εγκαινίαση του τείχους της Ιερουσαλήμ, έψαξαν να βρουν τους Λευίτες και τους έφεραν στην Ιερουσαλήμ από όλους τους τόπους όπου έμεναν, για να γιορτάσουν τα εγκαίνια με χαρά, με ευχαριστήριους ύμνους+ και με κύμβαλα, έγχορδα και άρπες. 28  Και οι γιοι των υμνωδών* συγκεντρώθηκαν από την περιφέρεια,* από όλα τα γύρω μέρη της Ιερουσαλήμ, από τους οικισμούς των Νετωφαθιτών,+ 29  από τη Βαιθ-γιλγάλ+ και από τους αγρούς της Γααβά+ και της Αζμαβέθ,+ γιατί οι υμνωδοί είχαν χτίσει οικισμούς ολόγυρα από την Ιερουσαλήμ. 30  Και οι ιερείς και οι Λευίτες εξαγνίστηκαν και εξάγνισαν τον λαό,+ τις πύλες+ και το τείχος.+ 31  Κατόπιν ανέβασα τους άρχοντες του Ιούδα πάνω στο τείχος. Επιπλέον, διόρισα δύο μεγάλες χορωδίες ευχαριστήριων ύμνων και πομπές, και η μία πήγε δεξιά πάνω στο τείχος προς την Πύλη των Σωρών της Στάχτης.+ 32  Πίσω τους βάδιζαν ο Ωσαΐας και οι μισοί άρχοντες του Ιούδα, 33  καθώς και ο Αζαρίας, ο Έσδρας, ο Μεσουλλάμ, 34  ο Ιούδας, ο Βενιαμίν, ο Σεμαΐας και ο Ιερεμίας. 35  Μαζί τους ήταν μερικοί από τους γιους των ιερέων, κρατώντας τις σάλπιγγες:+ ο Ζαχαρίας, γιος του Ιωνάθαν, γιου του Σεμαΐα, γιου του Ματτανία, γιου του Μιχαΐα, γιου του Ζακχούρ, γιου του Ασάφ,+ 36  και οι αδελφοί του, δηλαδή ο Σεμαΐας, ο Αζαρήλ, ο Μιλαλαΐ, ο Γιλαλαΐ, ο Μααΐ, ο Νεθανήλ, ο Ιούδας και ο Ανανί, κρατώντας τα μουσικά όργανα του Δαβίδ,+ του ανθρώπου του αληθινού Θεού· και μπροστά τους βάδιζε ο Έσδρας+ ο αντιγραφέας.* 37  Στην Πύλη της Πηγής+ προχώρησαν ευθεία μπροστά, πάνω από τα Σκαλιά+ της Πόλης του Δαβίδ,+ μέσω του ανήφορου του τείχους, πάνω από την Κατοικία του Δαβίδ και μέχρι την Πύλη των Υδάτων+ στην ανατολή. 38  Η άλλη χορωδία ευχαριστήριων ύμνων πήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση* και την ακολούθησα εγώ μαζί με τον μισό λαό, βαδίζοντας πάνω στο τείχος και συνεχίζοντας πάνω από τον Πύργο των Φούρνων+ ως το Πλατύ Τείχος,+ 39  και έπειτα πάνω από την Πύλη του Εφραΐμ+ ως την Πύλη της Παλιάς Πόλης,+ την Πύλη των Ψαριών,+ τον Πύργο του Χανανήλ,+ τον Πύργο Μεά και την Πύλη των Προβάτων·+ και σταμάτησαν στην Πύλη της Φρουράς. 40  Τελικά, οι δύο χορωδίες ευχαριστήριων ύμνων στάθηκαν μπροστά στον οίκο του αληθινού Θεού· το ίδιο έκανα και εγώ, όπως και οι μισοί υποκυβερνήτες 41  και οι ιερείς Ελιακείμ, Μαασίας, Μινιαμίν, Μιχαΐας, Ελιωηναΐ, Ζαχαρίας και Ανανίας, κρατώντας τις σάλπιγγες, 42  καθώς και ο Μαασίας, ο Σεμαΐας, ο Ελεάζαρ, ο Οζί, ο Ιεχωανάν, ο Μαλχίας, ο Ελάμ και ο Εζέρ. Και οι υμνωδοί έψαλλαν δυνατά υπό την επίβλεψη του Ιζραΐα. 43  Εκείνη την ημέρα πρόσφεραν μεγάλες θυσίες και χάρηκαν,+ γιατί ο αληθινός Θεός τούς έκανε να χαρούν πάρα πολύ. Χάρηκαν επίσης και οι γυναίκες και τα παιδιά,+ με αποτέλεσμα να ακούγεται πολύ μακριά η χαρά της Ιερουσαλήμ.+ 44  Εκείνη την ημέρα, κάποιοι άντρες διορίστηκαν υπεύθυνοι των αποθηκευτικών χώρων+ για τις συνεισφορές,+ τους πρώτους καρπούς+ και τα δέκατα.+ Εκεί θα συγκέντρωναν από τους αγρούς των πόλεων τα μερίδια που απαιτούσε ο Νόμος+ για τους ιερείς και τους Λευίτες,+ διότι υπήρχε χαρά στον Ιούδα λόγω των ιερέων και των Λευιτών που διακονούσαν. 45  Και αυτοί άρχισαν να φροντίζουν για τα καθήκοντά τους απέναντι στον Θεό τους και για την υποχρέωση του εξαγνισμού, όπως έκαναν και οι υμνωδοί και οι φύλακες των πυλών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δαβίδ και του Σολομώντα του γιου του. 46  Διότι από πολύ παλιά, από τις ημέρες του Δαβίδ και του Ασάφ, υπήρχαν διευθύνοντες* για τους υμνωδούς και την υμνολογία που γινόταν για την απόδοση αίνου και ευχαριστίας στον Θεό.+ 47  Και στις ημέρες του Ζοροβάβελ+ και στις ημέρες του Νεεμία, όλος ο Ισραήλ έδινε στους υμνωδούς+ και στους φύλακες των πυλών+ τα μερίδιά τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ημέρας. Ξεχώριζαν επίσης το μερίδιο των Λευιτών,+ οι δε Λευίτες ξεχώριζαν το μερίδιο των απογόνων του Ααρών.

Υποσημειώσεις

Ή πιθανώς «στη διάρκεια της υπηρεσίας».
Το εβραϊκό κείμενο προφανώς παραλείπει ένα όνομα εδώ.
Ή αλλιώς «γραμματέα».
Ή αλλιώς «Και οι εκπαιδευμένοι υμνωδοί».
Δηλαδή την περιφέρεια γύρω από τον Ιορδάνη.
Ή αλλιώς «γραμματέας».
Ή αλλιώς «μπροστά».
Κυριολεκτικά «κεφαλές».