1 Χρονικών 8:1-40

8  Ο δε Βενιαμίν+ έγινε πατέρας του Βελά+ του πρωτοτόκου του, δεύτερου του Ασβήλ+ και τρίτου του Αχαρά,+  τέταρτου του Νωχά+ και πέμπτου του Ραφά.  Και ο Βελά απέκτησε γιους: τον Αδδάρ και τον Γηρά+ και τον Αβιχούδ,  και τον Αβισσουά και τον Νεεμάν και τον Αχωά,  και τον Γηρά και τον Σεφουφάν+ και τον Χουράμ.+  Και αυτοί ήταν οι γιοι του Αώδ. Αυτοί ήταν οι κεφαλές των προπατορικών οίκων των κατοίκων της Γααβά,+ οι οποίοι οδηγήθηκαν σε εξορία στη Μαναχάθ.  Και τον Νεεμάν και τον Αχιά· και τον Γηρά—αυτός ήταν που τους οδήγησε σε εξορία, και έγινε πατέρας του Οζά και του Αχιούδ.  Ο δε Σαχαραΐμ έγινε πατέρας παιδιών στην περιοχή+ του Μωάβ αφού τους είχε εξαποστείλει. Η Ουσίμ και η Βααρά ήταν σύζυγοί του.  Και από την Οδές τη σύζυγό του έγινε πατέρας του Ιωβάβ και του Ζιβιά και του Μησά και του Μαλχάμ, 10  και του Ιεούζ και του Σαχιά και του Μιρμά. Αυτοί ήταν οι γιοι του, κεφαλές των προπατορικών οίκων. 11  Και από την Ουσίμ έγινε πατέρας του Αβιτώβ και του Ελφαάλ. 12  Και οι γιοι του Ελφαάλ ήταν ο Έβερ και ο Μισάμ και ο Σεμέδ, ο οποίος έχτισε την Ωνώ+ και τη Λωδ+ και τις εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, 13  και ο Βεριά και ο Σεμά. Αυτοί ήταν κεφαλές των προπατορικών οίκων των κατοίκων της Αιαλών.+ Αυτοί εκδίωξαν τους κατοίκους της Γαθ. 14  Ήταν δε και ο Αχιώ, ο Σασάκ και ο Ιερεμώθ, 15  και ο Ζεβαδίας και ο Αράδ και ο Εδέρ, 16  και ο Μιχαήλ και ο Ιεσπά και ο Ιωχά, οι γιοι του Βεριά,+ 17  και ο Ζεβαδίας και ο Μεσουλλάμ και ο Ιζκί και ο Χέβερ, 18  και ο Ισμεραΐ και ο Ιεζλίας και ο Ιωβάβ, οι γιοι του Ελφαάλ, 19  και ο Ιακείμ και ο Ζιχρί και ο Ζαβδί, 20  και ο Ελιηναΐ και ο Ζιλθαΐ και ο Ελιήλ, 21  και ο Αδαΐας και ο Βεραΐας και ο Σιμράθ, οι γιοι του Σιμεΐ,+ 22  και ο Ιεσφάν και ο Έβερ και ο Ελιήλ, 23  και ο Αβδών και ο Ζιχρί και ο Ανάν, 24  και ο Ανανίας και ο Ελάμ και ο Ανθωθιά, 25  και ο Ιεφεδίας και ο Φανουήλ, οι γιοι του Σασάκ, 26  και ο Σαμσεραΐ και ο Σεχαρίας και ο Γοθολίας, 27  και ο Ιαρεσίας και ο Ηλίας και ο Ζιχρί, οι γιοι του Ιεροάμ. 28  Αυτοί ήταν κεφαλές των προπατορικών οίκων, κατά τους απογόνους τους, οι επικεφαλής. Αυτοί ήταν που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ.+ 29  Επιπλέον, στη Γαβαών+ κατοίκησε ο πατέρας της Γαβαών, ο Ιεϊήλ· και το όνομα της συζύγου του ήταν Μααχά.+ 30  Και ο γιος του, ο πρωτότοκος, ήταν ο Αβδών, και ο Σουρ και ο Κεις και ο Βάαλ και ο Ναδάβ,+ 31  και ο Γεδώρ και ο Αχιώ και ο Ζαχέρ.+ 32  Ο δε Μικλώθ έγινε πατέρας του Σιμεάχ.+ Πράγματι, αυτοί ήταν που κατοικούσαν μπροστά στους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ μαζί με δικούς τους αδελφούς. 33  Ο δε Νηρ+ έγινε πατέρας του Κεις·+ και ο Κεις έγινε πατέρας του Σαούλ·+ και ο Σαούλ έγινε πατέρας του Ιωνάθαν+ και του Μαλχί-σουά+ και του Αβιναδάβ+ και του Εσβάαλ.+ 34  Και ο γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ-βάαλ.+ Ο δε Μερίβ-βάαλ έγινε πατέρας του Μιχαία.+ 35  Και οι γιοι του Μιχαία ήταν ο Φιθών και ο Μέλεχ και ο Θαρεά+ και ο Άχαζ. 36  Ο δε Άχαζ έγινε πατέρας του Ιωαδά· και ο Ιωαδά έγινε πατέρας του Αλεμέθ και του Αζμαβέθ και του Ζιμβρί. Και ο Ζιμβρί έγινε πατέρας του Μοσά· 37  και ο Μοσά έγινε πατέρας του Βινεά, του Ραφάχ+ του γιου εκείνου, του Ελεασά του γιου εκείνου, του Αζήλ του γιου εκείνου. 38  Και ο Αζήλ είχε έξι γιους, και αυτά ήταν τα ονόματά τους: Αζρικάμ, Βοχερού και Ισμαήλ και Σεαρίας και Αβδιού και Ανάν. Όλοι αυτοί ήταν οι γιοι του Αζήλ. 39  Και οι γιοι του Ησέκ του αδελφού του ήταν ο Ουλάμ ο πρωτότοκός του, ο Ιεούς δεύτερος και ο Ελιφελέτ τρίτος. 40  Και οι γιοι του Ουλάμ έγιναν γενναίοι+ και κραταιοί άντρες, που λύγιζαν το τόξο,+ και είχαν πολλούς γιους+ και εγγονούς, εκατόν πενήντα. Όλοι αυτοί ήταν από τους γιους του Βενιαμίν.

Υποσημειώσεις