1 Χρονικών 7:1-40

7  Οι δε γιοι του Ισσάχαρ ήταν ο Θωλά+ και ο Φουά,+ ο Ιασούβ και ο Σιμρών,+ τέσσερις.  Και οι γιοι του Θωλά ήταν ο Οζί και ο Ρεφαΐας και ο Ιεριήλ και ο Ιαμαΐ και ο Ιεβσάμ και ο Σεμουήλ, κεφαλές του οίκου των προπατόρων τους. Από τον Θωλά υπήρχαν γενναίοι και κραταιοί άντρες κατά τους απογόνους τους. Ο αριθμός τους στις ημέρες του Δαβίδ+ ήταν είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιοι.  Και οι γιοι του Οζί ήταν ο Ιζραΐας· και οι γιοι του Ιζραΐα ήταν ο Μιχαήλ και ο Αβδιού και ο Ιωήλ, ο Ιεσίας,     , πέντε, όλοι τους κεφαλές.  Και μαζί με αυτούς, κατά τους απογόνους τους, σύμφωνα με τον οίκο των προπατόρων τους, υπήρχε στρατιωτική δύναμη για τον πόλεμο—τριάντα έξι χιλιάδες· διότι είχαν πολλές συζύγους και γιους.+  Και οι αδελφοί τους από όλες τις οικογένειες του Ισσάχαρ ήταν γενναίοι και κραταιοί άντρες,+ ογδόντα εφτά χιλιάδες σύμφωνα με τη γενεαλογική καταγραφή όλων αυτών.+  Οι γιοι του Βενιαμίν+ ήταν ο Βελά+ και ο Βεχέρ+ και ο Ιεδιαήλ,+ τρεις.  Και οι γιοι του Βελά+ ήταν ο Εσβών και ο Οζί και ο Οζιήλ και ο Ιεριμώθ και ο Ιρί, πέντε, κεφαλές του οίκου των προπατόρων τους, γενναίοι και κραταιοί άντρες· και στη γενεαλογική τους καταγραφή+ περιλαμβάνονταν είκοσι δύο χιλιάδες τριάντα τέσσερα άτομα.  Και οι γιοι του Βεχέρ ήταν ο Ζεμιρά και ο Ιεχωάς και ο Ελιέζερ και ο Ελιωηναΐ και ο Αμρί και ο Ιερεμώθ και ο Αβιά και ο Αναθώθ και ο Αλεμέθ· όλοι αυτοί ήταν οι γιοι του Βεχέρ.  Και στη γενεαλογική τους καταγραφή+ που έγινε κατά τους απογόνους τους, ως προς τις κεφαλές του οίκου των προπατόρων τους, που ήταν γενναίοι και κραταιοί άντρες, περιλαμβάνονταν είκοσι χιλιάδες διακόσια άτομα. 10  Και οι γιοι του Ιεδιαήλ+ ήταν ο Βαλαάν· και οι γιοι του Βαλαάν ήταν ο Ιεούς και ο Βενιαμίν και ο Αώδ και ο Χεναανά και ο Ζεθάν και ο Θαρσείς και ο Αχισαάρ. 11  Όλοι αυτοί ήταν οι γιοι του Ιεδιαήλ, σύμφωνα με τις κεφαλές των προπατορικών οίκων τους, που ήταν γενναίοι και κραταιοί άντρες,+ δεκαεφτά χιλιάδες διακόσιοι που πήγαιναν στο στρατό για τον πόλεμο. 12  Και ο Σουππίμ+ και ο Ουππίμ+ ήταν οι γιοι του Ιρ·+ οι Ουσίμ ήταν οι γιοι του Αχήρ. 13  Οι γιοι του Νεφθαλί+ ήταν ο Ιαχσιήλ+ και ο Γουνί+ και ο Ιεσέρ και ο Σαλλούμ,+ οι γιοι της Βαλλά.+ 14  Οι γιοι του Μανασσή+ ήταν ο Ασριήλ, τον οποίο γέννησε η Σύρια παλλακίδα του. (Αυτή γέννησε τον Μαχίρ,+ τον πατέρα του Γαλαάδ. 15  Ο δε Μαχίρ πήρε σύζυγο για τον Ουππίμ και για τον Σουππίμ, και το όνομα της αδελφής του ήταν Μααχά.) Και το όνομα του δεύτερου ήταν Σαλπαάδ·+ αλλά ο Σαλπαάδ απέκτησε κόρες.+ 16  Με τον καιρό η Μααχά, η σύζυγος του Μαχίρ, γέννησε έναν γιο και κάλεσε το όνομά του Φερές· και το όνομα του αδελφού του ήταν Σερές· και οι γιοι του ήταν ο Ουλάμ και ο Ρεκέμ. 17  Και οι γιοι του Ουλάμ ήταν ο Βεδάν. Αυτοί ήταν οι γιοι του Γαλαάδ, γιου του Μαχίρ, γιου του Μανασσή. 18  Και αδελφή του ήταν η Χαμμολεκέθ. Αυτή γέννησε τον Ισούδ και τον Αβί-έζερ+ και τον Μααλά. 19  Και οι γιοι του Σεμιδά ήταν ο Αχιάν και ο Συχέμ και ο Λικχί και ο Ανιάμ. 20  Και οι γιοι του Εφραΐμ+ ήταν ο Σουθαλά+ και ο Βερέδ ο γιος εκείνου και ο Ταχάθ ο γιος εκείνου και ο Ελεαδά ο γιος εκείνου και ο Ταχάθ ο γιος εκείνου 21  και ο Ζαβάδ ο γιος εκείνου και ο Σουθαλά ο γιος εκείνου, καθώς και ο Εζέρ και ο Ελεάδ. Και οι άντρες της Γαθ+ που γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο τούς σκότωσαν επειδή κατέβηκαν να πάρουν τα ζωντανά τους. 22  Και πενθούσε ο Εφραΐμ ο πατέρας τους πολλές ημέρες+ και οι αδελφοί του έρχονταν να τον παρηγορήσουν. 23  Ύστερα είχε σχέσεις με τη σύζυγό του και αυτή έμεινε έγκυος+ και γέννησε έναν γιο. Αλλά εκείνος κάλεσε το όνομά του Βεριά, επειδή με συμφορά+ βρισκόταν αυτή στο σπίτι του. 24  Και κόρη του ήταν η Σεερά· αυτή έχτισε τη Βαιθ-ορών,+ την κάτω+ και την άνω,+ και την Ουζέν-σεερά. 25  Και υπήρχε ο Ρεφά ο γιος του, και ο Ρεσέφ, και ο Θελά ο γιος εκείνου, και ο Ταχάν ο γιος εκείνου, 26  ο Λαδάν ο γιος εκείνου, ο Αμμιούδ ο γιος εκείνου, ο Ελισαμά ο γιος εκείνου, 27  ο Ναυή+ ο γιος εκείνου, ο Ιησούς+ ο γιος εκείνου. 28  Και η ιδιοκτησία τους και οι τόποι όπου κατοικούσαν ήταν η Βαιθήλ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της και στα ανατολικά η Νααράν+ και στα δυτικά η Γεζέρ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της και η Συχέμ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της μέχρι και η Γάζα και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της· 29  και δίπλα στους γιους του Μανασσή, η Βαιθ-σεάν+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, η Θαανάχ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, η Μεγιδδώ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, η Δωρ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της. Σε αυτές κατοικούσαν οι γιοι του Ιωσήφ,+ του γιου του Ισραήλ. 30  Οι γιοι του Ασήρ+ ήταν ο Ιμνά+ και ο Ισβά και ο Ισβί+ και ο Βεριά·+ και η Σερά ήταν αδελφή τους. 31  Και οι γιοι του Βεριά ήταν ο Χέβερ και ο Μαλχιήλ, που ήταν ο πατέρας της Βερζαΐθ. 32  Ο δε Χέβερ έγινε πατέρας του Ιαφλήτ και του Σωμήρ και του Χωθάμ, και της Σιουά της αδελφής τους. 33  Και οι γιοι του Ιαφλήτ ήταν ο Φασάχ και ο Βιμάλ και ο Ασβάθ. Αυτοί ήταν οι γιοι του Ιαφλήτ. 34  Και οι γιοι του Σεμέρ ήταν ο Αχί και ο Ρωγά, ο Ιεουββά και ο Αράμ. 35  Και οι γιοι του Χέλεμ του αδελφού του ήταν ο Ζωφά και ο Ιεμνά και ο Σελής και ο Αμάλ. 36  Οι γιοι του Ζωφά ήταν ο Σουά και ο Αρνεφέρ και ο Σουάλ και ο Βερί και ο Ιεμρά, 37  ο Βοσόρ και ο Ωδ και ο Σαμμά και ο Σιλσά και ο Ιθράν και ο Βηρά. 38  Και οι γιοι του Ιεθέρ ήταν ο Ιεφοννή και ο Φισπά και ο Ερά. 39  Και οι γιοι του Ουλλά ήταν ο Εράχ και ο Ανιήλ και ο Ρισιά. 40  Όλοι αυτοί ήταν οι γιοι του Ασήρ, κεφαλές+ του οίκου των προπατόρων τους, διαλεχτοί, γενναίοι+ και κραταιοί άντρες, κεφαλές των αρχηγών· και η γενεαλογική τους καταγραφή+ ήταν για το στρατό σε περίπτωση πολέμου. Ο αριθμός τους ήταν είκοσι έξι χιλιάδες άντρες.+

Υποσημειώσεις