1 Χρονικών 27:1-34

27  Οι δε γιοι του Ισραήλ κατά τον αριθμό τους, οι κεφαλές των πατρικών+ οίκων και οι χιλίαρχοι+ και οι εκατόνταρχοι+ και οι επόπτες τους που διακονούσαν+ το βασιλιά σε κάθε ζήτημα των υποδιαιρέσεων εκείνων που έμπαιναν και έβγαιναν τον έναν μήνα μετά τον άλλον, για όλους τους μήνες του χρόνου, ήταν σε κάθε υποδιαίρεση είκοσι τέσσερις χιλιάδες.  Επικεφαλής στην πρώτη υποδιαίρεση του πρώτου μήνα ήταν ο Ιασωβεάμ,+ ο γιος του Ζαβδιήλ, και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες.  Μερικοί από τους γιους του Φαρές,+ οι οποίοι ήταν κεφαλή όλων των αρχηγών των ομάδων υπηρεσίας, ήταν για τον πρώτο μήνα.  Και επικεφαλής στην υποδιαίρεση του δεύτερου μήνα ήταν ο Δωδαΐ+ ο Αχωχίτης+ μαζί με την υποδιαίρεσή του, και ο Μικλώθ ήταν αυτός που ηγούνταν· και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες.  Ο αρχηγός της τρίτης ομάδας υπηρεσίας για τον τρίτο μήνα ήταν ο Βεναΐας,+ ο γιος του Ιωδαέ+ του πρωθιερέα· και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες.  Αυτός ο Βεναΐας+ ήταν ένας κραταιός άντρας από τους τριάντα+ και υπεράνω των τριάντα· και επικεφαλής της υποδιαίρεσής του ήταν ο Αμμιζαβάδ ο γιος του.  Ο τέταρτος για τον τέταρτο μήνα ήταν ο Ασαήλ,+ ο αδελφός του Ιωάβ,+ και ο Ζεβαδίας ο γιος του έπειτα από αυτόν· και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες.  Ο πέμπτος αρχηγός για τον πέμπτο μήνα ήταν ο Σαμούθ+ ο Ιζραΐτης· και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες.  Ο έκτος για τον έκτο μήνα ήταν ο Ιρά,+ ο γιος του Ικκής+ του Θεκωίτη·+ και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες. 10  Ο έβδομος για τον έβδομο μήνα ήταν ο Χελής+ ο Φελωνίτης+ από τους γιους του Εφραΐμ· και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες. 11  Ο όγδοος για τον όγδοο μήνα ήταν ο Σιββεχαΐ+ ο Χουσαθίτης από τους Ζεραΐτες·+ και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες. 12  Ο ένατος για τον ένατο μήνα ήταν ο Αβί-έζερ+ ο Αναθωθίτης+ από τους Βενιαμινίτες· και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες. 13  Ο δέκατος για το δέκατο μήνα ήταν ο Μαχαραΐ+ ο Νετωφαθίτης από τους Ζεραΐτες·+ και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες. 14  Ο ενδέκατος για τον ενδέκατο μήνα ήταν ο Βεναΐας+ ο Πιραθωνίτης από τους γιους του Εφραΐμ·+ και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες. 15  Ο δωδέκατος για το δωδέκατο μήνα ήταν ο Χελδαΐ+ ο Νετωφαθίτης, από τον Γοθονιήλ· και στην υποδιαίρεσή του ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες. 16  Όσο για τις φυλές του Ισραήλ,+ στους Ρουβηνίτες ήταν αρχηγός ο Ελιέζερ, ο γιος του Ζιχρί· στους Συμεωνίτες, ο Σεφατίας, ο γιος του Μααχά· 17  στον Λευί, ο Ασαβίας, ο γιος του Κεμουήλ· στον Ααρών, ο Σαδώκ·+ 18  στον Ιούδα, ο Ελιού,+ ένας αδελφός του Δαβίδ·+ στον Ισσάχαρ, ο Αμρί, ο γιος του Μιχαήλ· 19  στον Ζαβουλών, ο Ισμαΐας, ο γιος του Αβδιού· στον Νεφθαλί, ο Ιεριμώθ, ο γιος του Αζριήλ· 20  στους γιους του Εφραΐμ, ο Ωσιέ, ο γιος του Αζαζία· στη μισή φυλή του Μανασσή, ο Ιωήλ, ο γιος του Φεδαΐα· 21  στη μισή φυλή του Μανασσή που ήταν στη Γαλαάδ, ο Ιδδώ, ο γιος του Ζαχαρία· στον Βενιαμίν, ο Ιαασιήλ, ο γιος του Αβενήρ·+ 22  στον Δαν, ο Αζαρήλ, ο γιος του Ιεροάμ. Αυτοί ήταν οι άρχοντες+ των φυλών του Ισραήλ. 23  Και ο Δαβίδ δεν καταμέτρησε όσους ήταν από είκοσι χρονών και κάτω, επειδή ο Ιεχωβά είχε υποσχεθεί να πληθύνει τον Ισραήλ σαν τα άστρα των ουρανών.+ 24  Ο Ιωάβ,+ ο γιος της Σερουίας, άρχισε να κάνει την καταμέτρηση, αλλά δεν τελείωσε·+ και για αυτό που έγινε επήλθε αγανάκτηση+ εναντίον του Ισραήλ, και αυτός ο αριθμός δεν καταχωρίστηκε στην αφήγηση των υποθέσεων των ημερών του Βασιλιά Δαβίδ. 25  Και υπεύθυνος για τους θησαυρούς του βασιλιά+ ήταν ο Αζμαβέθ, ο γιος του Αδιήλ. Και για τους θησαυρούς στους αγρούς,+ στις πόλεις+ και στα χωριά και στους πύργους ήταν ο Ιωνάθαν, ο γιος του Οζία. 26  Και υπεύθυνος για όσους εργάζονταν στους αγρούς,+ προκειμένου να καλλιεργείται η γη, ήταν ο Εζρί, ο γιος του Χελούβ. 27  Και υπεύθυνος για τα αμπέλια+ ήταν ο Σιμεΐ ο Ραμαθίτης· και υπεύθυνος για όσα βρίσκονταν στα αμπέλια και προορίζονταν για αποθέματα κρασιού ήταν ο Ζαβδί ο Σιφμίτης. 28  Και υπεύθυνος για τους ελαιώνες και τις συκομουριές+ που βρίσκονταν στη Σεφηλά+ ήταν ο Βάαλ-χανάν ο Γεδερίτης· και υπεύθυνος για τα αποθέματα λαδιού+ ήταν ο Ιεχωάς. 29  Και υπεύθυνος για τα βόδια που έβοσκαν στον Σαρών+ ήταν ο Σιτραΐ ο Σαρωνίτης· και υπεύθυνος για τα βόδια στις κοιλάδες ήταν ο Σαφάτ, ο γιος του Αδλαΐ. 30  Και υπεύθυνος για τις καμήλες+ ήταν ο Οβίλ ο Ισμαηλίτης·+ και υπεύθυνος για τα θηλυκά γαϊδούρια ήταν ο Ιεδεΐας ο Μερωνοθίτης. 31  Και υπεύθυνος για τα ποίμνια ήταν ο Ιαζίζ ο Αγηρίτης. Όλοι αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι για τα αγαθά που ανήκαν στον Βασιλιά Δαβίδ. 32  Και ο Ιωνάθαν,+ ο ανιψιός του Δαβίδ, ήταν σύμβουλος, άνθρωπος που διέθετε κατανόηση,+ ο οποίος ήταν και γραμματέας· και ο Ιεχιήλ, ο γιος του Αχμονί,+ ήταν με τους γιους του βασιλιά.+ 33  Και ο Αχιτόφελ+ ήταν σύμβουλος+ του βασιλιά· και ο Χουσαΐ+ ο Αρχίτης+ ήταν φίλος του βασιλιά.+ 34  Και μετά τον Αχιτόφελ ήταν ο Ιωδαέ, ο γιος του Βεναΐα,+ και ο Αβιάθαρ·+ και ο Ιωάβ+ ήταν αρχηγός του στρατεύματος του βασιλιά.

Υποσημειώσεις