1 Χρονικών 1:1-54

1  Αδάμ,+Σηθ,+Ενώς,+   Κενάν,+Μααλαλήλ,+Ιάρεδ,+   Ενώχ,+Μαθουσάλα,+Λάμεχ,+   Νώε,+Σημ,+ Χαμ+ και Ιάφεθ.+  Οι γιοι του Ιάφεθ ήταν ο Γόμερ και ο Μαγώγ+ και ο Μαδαΐ+ και ο Ιαυάν+ και ο Θουβάλ και ο Μεσέχ+ και ο Θιράς.+  Και οι γιοι του Γόμερ ήταν ο Ασκενάζ+ και ο Ριφάθ+ και ο Θογαρμά.+  Και οι γιοι του Ιαυάν ήταν ο Ελισά+ και ο Θαρσείς,+ ο Κιττίμ+ και ο Ροδανίμ.+  Οι γιοι του Χαμ ήταν ο Χους+ και ο Μισραΐμ,+ ο Φουθ+ και ο Χαναάν.+  Και οι γιοι του Χους ήταν ο Σηβά+ και ο Αβιλά και ο Σαβθά+ και ο Ρααμά+ και ο Σαβθεκά.+ Και οι γιοι του Ρααμά ήταν ο Σεβά και ο Δαιδάν.+ 10  Και ο Χους έγινε πατέρας του Νεβρώδ.+ Αυτός ήταν ο πρώτος που έγινε κραταιός στη γη.+ 11  Ο δε Μισραΐμ έγινε πατέρας του Λουδίμ+ και του Αναμίμ και του Λεαβίμ και του Ναφθουχίμ+ 12  και του Παθρουσίμ+ και του Χασλουχίμ+ (από τον οποίο προήλθαν οι Φιλισταίοι+) και του Καφθορίμ.+ 13  Ο δε Χαναάν έγινε πατέρας του Σιδώνα,+ του πρωτοτόκου του, και του Χετ+ 14  και του Ιεβουσαίου+ και του Αμορραίου+ και του Γεργεσαίου+ 15  και του Ευαίου+ και του Αρκίτη και του Σινίτη+ 16  και του Αρβαδίτη+ και του Ζεμαρίτη+ και του Αιμαθίτη.+ 17  Οι γιοι του Σημ+ ήταν ο Ελάμ+ και ο Ασσούρ+ και ο Αρφαξάδ+ και ο Λουδ+ και ο Αράμ, Και ο Ουζ και ο Ουλ και ο Γεθέρ και ο Μας.+ 18  Ο δε Αρφαξάδ έγινε πατέρας του Σηλά+ και ο Σηλά έγινε πατέρας του Έβερ.+ 19  Και στον Έβερ γεννήθηκαν δύο γιοι. Το όνομα του ενός ήταν Φάλεκ,+ επειδή στις ημέρες του διαιρέθηκε η γη· και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν. 20  Ο δε Ιοκτάν έγινε πατέρας του Αλμωδάδ και του Σαλέφ και του Ασαρμαβέθ και του Ιαράχ+ 21  και του Χαδωράμ και του Ουζάλ και του Δικλά+ 22  και του Οβάλ και του Αβιμαήλ και του Σεβά+ 23  και του Οφείρ+ και του Αβιλά+ και του Ιωβάβ·+ όλοι αυτοί ήταν οι γιοι του Ιοκτάν. 24  Σημ,+Αρφαξάδ,+Σηλά,+ 25  Έβερ,+Φάλεκ,+Ραγαύ,+ 26  Σερούχ,+Ναχώρ,+Θάρα,+ 27  Άβραμ,+ δηλαδή Αβραάμ.+ 28  Οι γιοι του Αβραάμ ήταν ο Ισαάκ+ και ο Ισμαήλ.+ 29  Αυτή είναι η προέλευση των οικογενειών τους: Ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, ο Νεβαϊώθ,+ και ο Κηδάρ+ και ο Αδβεήλ και ο Μιβσάμ,+ 30  ο Μισμά και ο Δουμά,+ ο Μασσά, ο Αδάδ+ και ο Θεμά, 31  ο Ιετούρ, ο Ναφίς και ο Κεδημά.+ Αυτοί ήταν οι γιοι του Ισμαήλ. 32  Όσο για τους γιους της Χετούρας,+ της παλλακίδας+ του Αβραάμ, αυτή γέννησε τον Ζεμβράν και τον Ιοξάν και τον Μαδάν+ και τον Μαδιάμ+ και τον Ιεσβώκ+ και τον Σουάχ.+ Και οι γιοι του Ιοξάν ήταν ο Σεβά και ο Δαιδάν.+ 33  Και οι γιοι του Μαδιάμ ήταν ο Εφά+ και ο Εφέρ και ο Ανώχ και ο Αβιδά και ο Ελδαά.+ Όλοι αυτοί ήταν οι γιοι της Χετούρας. 34  Και ο Αβραάμ έγινε πατέρας του Ισαάκ.+ Οι γιοι του Ισαάκ ήταν ο Ησαύ+ και ο Ισραήλ.+ 35  Οι γιοι του Ησαύ ήταν ο Ελιφάς, ο Ραγουήλ+ και ο Ιεούς και ο Ιαλάμ και ο Κορέ.+ 36  Οι γιοι του Ελιφάς ήταν ο Θεμάν+ και ο Ωμάρ, ο Ζεφώ και ο Γοθώμ, ο Κενέζ+ και, από τη Θιμνά,+ ο Αμαλήκ.+ 37  Οι γιοι του Ραγουήλ ήταν ο Ναχάθ, ο Ζερά, ο Σαμμάχ και ο Μιζά.+ 38  Και οι γιοι του Σηείρ+ ήταν ο Λωτάν και ο Σωβάλ και ο Σεβεγών και ο Ανά+ και ο Δησών και ο Εζέρ και ο Δησάν.+ 39  Και οι γιοι του Λωτάν ήταν ο Χορί και ο Ωμάμ. Και αδελφή του Λωτάν ήταν η Θιμνά.+ 40  Οι γιοι του Σωβάλ ήταν ο Αλβάν και ο Μαναχάθ και ο Εβάλ, ο Σεφώ και ο Ωνάμ.+ Και οι γιοι του Σεβεγών ήταν ο Αϊά και ο Ανά.+ 41  Οι γιοι του Ανά ήταν ο Δησών.+ Και οι γιοι του Δησών ήταν ο Αμαδάν και ο Εσβάν και ο Ιθράν και ο Χεράν.+ 42  Οι γιοι του Εζέρ+ ήταν ο Βαλαάν και ο Ζααβάν και ο Ακάν.+ Οι γιοι του Δησάν ήταν ο Ουζ και ο Αράν.+ 43  Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες που βασίλεψαν στη γη του Εδώμ+ προτού βασιλέψει βασιλιάς+ στους γιους του Ισραήλ: Ο Βελά, ο γιος του Βεώρ· και το όνομα της πόλης του ήταν Διναβά.+ 44  Τελικά ο Βελά πέθανε και στη θέση του βασίλεψε ο Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά+ από τη Βοσόρρα.+ 45  Τελικά ο Ιωβάβ πέθανε και στη θέση του βασίλεψε ο Χουσάμ+ από τη γη των Θεμανιτών.+ 46  Τελικά ο Χουσάμ πέθανε και στη θέση του βασίλεψε ο Αδάδ,+ ο γιος του Βεδάδ, ο οποίος νίκησε τον Μαδιάμ+ στην περιοχή του Μωάβ. Και το όνομα της πόλης του ήταν Αβίθ.+ 47  Τελικά ο Αδάδ πέθανε και στη θέση του βασίλεψε ο Σαμλά από τη Μασρεκά.+ 48  Τελικά ο Σαμλά πέθανε και στη θέση του βασίλεψε ο Σιαούλ από τη Ρεχωβώθ+ που είναι κοντά στον Ποταμό. 49  Τελικά ο Σιαούλ πέθανε και στη θέση του βασίλεψε ο Βάαλ-χανάν, ο γιος του Αχβώρ.+ 50  Τελικά ο Βάαλ-χανάν πέθανε και στη θέση του βασίλεψε ο Αδάδ· και το όνομα της πόλης του ήταν Παού και το όνομα της συζύγου του ήταν Μεεταβεήλ, κόρη της Ματρέδ, της κόρης του Μεζαάβ.+ 51  Τελικά ο Αδάδ πέθανε. Και οι σεΐχηδες του Εδώμ ήταν: ο σεΐχης Θιμνά, ο σεΐχης Αλβά, ο σεΐχης Ιεθέθ,+ 52  ο σεΐχης Οολιβαμά, ο σεΐχης Ηλά, ο σεΐχης Φινών,+ 53  ο σεΐχης Κενέζ, ο σεΐχης Θεμάν, ο σεΐχης Μιβσάρ,+ 54  ο σεΐχης Μαγδιήλ, ο σεΐχης Ιράμ.+ Αυτοί ήταν οι σεΐχηδες+ του Εδώμ.

Υποσημειώσεις