Νεεμίας 7:1-73

7  Και μόλις ανοικοδομήθηκε το τείχος,+ έστησα αμέσως τις πόρτες.+ Κατόπιν διορίστηκαν οι πυλωροί+ και οι υμνωδοί+ και οι Λευίτες.+  Και ανέθεσα τη διοίκηση της Ιερουσαλήμ στον Ανανί,+ τον αδελφό μου, και στον Ανανία, τον άρχοντα του Κάστρου,+ γιατί ήταν πολύ αξιόπιστος+ άνθρωπος και φοβόταν+ τον αληθινό Θεό περισσότερο από πολλούς άλλους.  Τους είπα λοιπόν: «Οι πύλες+ της Ιερουσαλήμ δεν πρέπει να ανοίγονται μέχρι να αρχίσει ο ήλιος να καίει· και ενόσω αυτοί θα στέκονται εκεί πρέπει να κλείνουν τις πόρτες και να τις μανταλώνουν.+ Και να τοποθετήσεις φρουρούς από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, τον καθένα στη σκοπιά του και τον καθένα μπροστά από το σπίτι του».+  Η δε πόλη ήταν ευρύχωρη και μεγάλη, και λίγοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα σε αυτήν,+ και δεν είχαν χτιστεί σπίτια.  Αλλά ο Θεός μου έβαλε στην καρδιά+ μου να συγκεντρώσω τους ευγενείς και τους υποκυβερνήτες και το λαό για να καταγραφούν γενεαλογικά.+ Τότε βρήκα το βιβλίο της γενεαλογικής καταγραφής+ εκείνων που ανέβηκαν αρχικά, και σε αυτό βρήκα γραμμένα τα εξής:  Αυτοί είναι οι γιοι της διοικητικής περιφέρειας+ που ανέβηκαν από την αιχμαλωσία+ των εξορίστων, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορ,+ ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, είχε οδηγήσει σε εξορία+ και οι οποίοι αργότερα επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα, ο καθένας στην πόλη του·+  εκείνοι που ήρθαν με τον Ζοροβάβελ,+ τον Ιησού,+ τον Νεεμία, τον Αζαρία, τον Ρααμία, τον Νααμανί, τον Μαροδοχαίο,+ τον Βιλσάν, τον Μισπερέθ, τον Βιγβαΐ, τον Νεούμ, τον Βαανάχ. Ο αριθμός των αντρών από το λαό του Ισραήλ:  Οι γιοι του Φαρώς,+ δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο·  οι γιοι του Σεφατία,+ τριακόσιοι εβδομήντα δύο· 10  οι γιοι του Εράχ,+ εξακόσιοι πενήντα δύο· 11  οι γιοι του Φαάθ-μωάβ,+ από τους γιους του Ιησού και του Ιωάβ,+ δύο χιλιάδες οχτακόσιοι δεκαοχτώ· 12  οι γιοι του Ελάμ,+ χίλιοι διακόσιοι πενήντα τέσσερις· 13  οι γιοι του Ζατθού,+ οχτακόσιοι σαράντα πέντε· 14  οι γιοι του Ζακχαΐ,+ εφτακόσιοι εξήντα· 15  οι γιοι του Βιννουί,+ εξακόσιοι σαράντα οχτώ· 16  οι γιοι του Βηβαΐ,+ εξακόσιοι είκοσι οχτώ· 17  οι γιοι του Αζγάδ,+ δύο χιλιάδες τριακόσιοι είκοσι δύο· 18  οι γιοι του Αδωνικάμ,+ εξακόσιοι εξήντα εφτά· 19  οι γιοι του Βιγβαΐ,+ δύο χιλιάδες εξήντα εφτά· 20  οι γιοι του Αδίν,+ εξακόσιοι πενήντα πέντε· 21  οι γιοι του Ατήρ,+ από τον Εζεκία, ενενήντα οχτώ· 22  οι γιοι του Ασούμ,+ τριακόσιοι είκοσι οχτώ· 23  οι γιοι του Βεσαΐ,+ τριακόσιοι είκοσι τέσσερις· 24  οι γιοι του Αρίφ,+ εκατόν δώδεκα· 25  οι γιοι της Γαβαών,+ ενενήντα πέντε· 26  οι άντρες της Βηθλεέμ+ και της Νετωφά,+ εκατόν ογδόντα οχτώ· 27  οι άντρες της Αναθώθ,+ εκατόν είκοσι οχτώ· 28  οι άντρες της Βαιθ-αζμαβέθ,+ σαράντα δύο· 29  οι άντρες της Κιριάθ-ιαρίμ,+ της Κεφιρά+ και της Βηρώθ,+ εφτακόσιοι σαράντα τρεις· 30  οι άντρες της Ραμά+ και της Γααβά,+ εξακόσιοι είκοσι ένας· 31  οι άντρες της Μιχεμάς,+ εκατόν είκοσι δύο· 32  οι άντρες της Βαιθήλ+ και της Γαι,+ εκατόν είκοσι τρεις· 33  οι άντρες της άλλης Νεβώ,+ πενήντα δύο· 34  οι γιοι του άλλου Ελάμ,+ χίλιοι διακόσιοι πενήντα τέσσερις· 35  οι γιοι του Χαρίμ,+ τριακόσιοι είκοσι· 36  οι γιοι της Ιεριχώς,+ τριακόσιοι σαράντα πέντε· 37  οι γιοι της Λωδ,+ της Αδίδ+ και της Ωνώ,+ εφτακόσιοι είκοσι ένας· 38  οι γιοι της Σεναά,+ τρεις χιλιάδες εννιακόσιοι τριάντα. 39  Οι ιερείς: Οι γιοι του Ιεδαΐα,+ από τον οίκο του Ιησού, εννιακόσιοι εβδομήντα τρεις· 40  οι γιοι του Ιμμήρ,+ χίλιοι πενήντα δύο· 41  οι γιοι του Πασχώρ,+ χίλιοι διακόσιοι σαράντα εφτά· 42  οι γιοι του Χαρίμ,+ χίλιοι δεκαεφτά. 43  Οι Λευίτες: Οι γιοι του Ιησού, του Καδμιήλ,+ από τους γιους του Ωδεβά,+ εβδομήντα τέσσερις. 44  Οι υμνωδοί,+ οι γιοι του Ασάφ,+ εκατόν σαράντα οχτώ. 45  Οι πυλωροί,+ οι γιοι του Σαλλούμ,+ οι γιοι του Ατήρ, οι γιοι του Ταλμών,+ οι γιοι του Ακκούβ,+ οι γιοι του Ατιτά, οι γιοι του Σωβαΐ,+ εκατόν τριάντα οχτώ. 46  Οι Νεθινίμ:+ Οι γιοι του Σιχά, οι γιοι του Ασουφά, οι γιοι του Ταββαώθ,+ 47  οι γιοι του Κηρώς, οι γιοι του Σιά, οι γιοι του Φαδών,+ 48  οι γιοι του Λεβανά, οι γιοι του Αγαβά,+ οι γιοι του Σαλμαΐ, 49  οι γιοι του Ανάν,+ οι γιοι του Γιδδήλ, οι γιοι του Γαάρ, 50  οι γιοι του Ρεαΐα,+ οι γιοι του Ρεζίν,+ οι γιοι του Νεκωδά, 51  οι γιοι του Γαζάμ, οι γιοι του Οζά, οι γιοι του Φασεά, 52  οι γιοι του Βησαΐ,+ οι γιοι των Μεουνίμ, οι γιοι του Νεφουσεσίμ,+ 53  οι γιοι του Βακβούκ, οι γιοι του Ακουφά, οι γιοι του Αρούρ,+ 54  οι γιοι του Βασλίθ, οι γιοι του Μεϊδά, οι γιοι του Αρσά,+ 55  οι γιοι του Βαρκώς, οι γιοι του Σισάρα, οι γιοι του Θεμάχ,+ 56  οι γιοι του Νεζία, οι γιοι του Ατιφά.+ 57  Οι γιοι των υπηρετών του Σολομώντα:+ Οι γιοι του Σωταΐ, οι γιοι του Σωφέρεθ, οι γιοι του Φεριδά,+ 58  οι γιοι του Ιααλά, οι γιοι του Δαρκών, οι γιοι του Γιδδήλ,+ 59  οι γιοι του Σεφατία, οι γιοι του Αττίλ, οι γιοι του Φοχερέθ-χαζεβαΐμ, οι γιοι του Αμών.+ 60  Όλοι οι Νεθινίμ+ και οι γιοι των υπηρετών του Σολομώντα ήταν τριακόσιοι ενενήντα δύο. 61  Και αυτοί ανέβηκαν από την Τελ-μελάχ, την Τελ-αρσά, τη Χερούβ, την Αδδάν και την Ιμμήρ,+ και δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ποιος είναι ο οίκος των πατέρων τους και η καταγωγή τους, αν ήταν από τον Ισραήλ: 62  οι γιοι του Δελαΐα, οι γιοι του Τωβία, οι γιοι του Νεκωδά,+ εξακόσιοι σαράντα δύο. 63  Και από τους ιερείς:+ οι γιοι του Αβαΐα, οι γιοι του Ακκώς,+ οι γιοι του Βαρζελαΐ,+ ο οποίος πήρε σύζυγο από τις κόρες του Βαρζελαΐ+ του Γαλααδίτη και αποκαλούνταν με το όνομά τους. 64  Αυτοί έψαξαν να βρουν πού ήταν εγγεγραμμένοι, για να αποδείξουν τη γενεαλογία τους δημόσια, αλλά δεν το βρήκαν,+ με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από την ιεροσύνη ως μιασμένοι.+ 65  Γι’ αυτό, ο Θιρσαθά+ τούς είπε ότι δεν πρέπει να τρώνε+ από τα αγιότατα πράγματα μέχρι να εγερθεί ο ιερέας με το Ουρίμ+ και το Θουμμίμ.+ 66  Ολόκληρη η εκκλησία ως σύνολο ήταν σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιοι εξήντα,+ 67  εκτός από τους δούλους+ τους και τις δούλες τους, που ήταν εφτά χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα εφτά·+ και είχαν διακόσιους σαράντα πέντε τραγουδιστές+ και τραγουδίστριες.+ [ 68  Τα άλογά τους ήταν εφτακόσια τριάντα έξι, τα μουλάρια τους διακόσια σαράντα πέντε.]+ 69  Οι καμήλες ήταν τετρακόσιες τριάντα πέντε. Τα γαϊδούρια+ ήταν έξι χιλιάδες εφτακόσια είκοσι.+ 70  Και μερικοί από τις κεφαλές+ των πατρικών+ οίκων έδωσαν για το έργο.+ Ο ίδιος ο Θιρσαθά+ έδωσε για το θησαυρό χίλιες χρυσές δραχμές, πενήντα κούπες και πεντακόσιους τριάντα χιτώνες ιερέων.+ 71  Και μερικοί από τις κεφαλές των πατρικών οίκων έδωσαν για το θησαυρό, για το έργο, είκοσι χιλιάδες χρυσές δραχμές και δύο χιλιάδες διακόσιες μνες ασήμι.+ 72  Και ο υπόλοιπος λαός έδωσε είκοσι χιλιάδες χρυσές δραχμές και δύο χιλιάδες μνες ασήμι και εξήντα εφτά χιτώνες ιερέων. 73  Και οι ιερείς+ και οι Λευίτες και οι πυλωροί και οι υμνωδοί+ και μερικοί από το λαό και οι Νεθινίμ+ και όλος ο Ισραήλ κατοίκησαν στις πόλεις τους.+ Όταν έφτασε ο έβδομος μήνας,+ οι γιοι του Ισραήλ ήταν στις πόλεις τους.+

Υποσημειώσεις