Νεεμίας 12:1-47

12  Και αυτοί ήταν οι ιερείς και οι Λευίτες που ανέβηκαν με τον Ζοροβάβελ,+ το γιο του Σαλαθιήλ,+ και τον Ιησού:+ ο Σεραΐας, ο Ιερεμίας, ο Έσδρας,  ο Αμαρίας,+ ο Μαλλούχ, ο Χαττούς,  ο Σεχανίας, ο Ρεούμ, ο Μερημώθ,  ο Ιδδώ, ο Γιννεθώ, ο Αβιά,  ο Μιαμίν, ο Μααδίας, ο Βιλγά,  ο Σεμαΐας+ και ο Ιωαρίβ, ο Ιεδαΐας,+  ο Σαλλού, ο Αμώκ,+ ο Χελκίας, ο Ιεδαΐας.+ Αυτοί ήταν οι κεφαλές των ιερέων και των αδελφών τους στις ημέρες του Ιησού.+  Και οι Λευίτες ήταν ο Ιησούς,+ ο Βιννουί,+ ο Καδμιήλ,+ ο Σερεβίας, ο Ιούδας, ο Ματτανίας,+ που ήταν υπεύθυνος για την απόδοση ευχαριστιών, αυτός και οι αδελφοί του.  Οι δε Βακβουκίας και Ουννί, οι αδελφοί τους, ήταν αντίκρυ τους έχοντας καθήκοντα φύλακα. 10  Ο Ιησούς έγινε πατέρας του Ιεχωακείμ+ και ο Ιεχωακείμ έγινε πατέρας του Ελιασίβ+ και ο Ελιασίβ του Ιεχωδαέ.+ 11  Και ο Ιεχωδαέ έγινε πατέρας του Ιωνάθαν και ο Ιωνάθαν έγινε πατέρας του Ιαδδουά.+ 12  Και στις ημέρες του Ιεχωακείμ οι εξής ιερείς ήταν κεφαλές των πατρικών οίκων:+ Του Σεραΐα,+ ο Μεραΐας· του Ιερεμία, ο Ανανίας· 13  του Έσδρα,+ ο Μεσουλλάμ· του Αμαρία, ο Ιεχωανάν· 14  του Μαλλουχί, ο Ιωνάθαν· του Σεβανία,+ ο Ιωσήφ· 15  του Χαρίμ,+ ο Αδνά· του Μεραϊώθ, ο Χελκαΐ· 16  του Ιδδώ, ο Ζαχαρίας· του Γιννεθών, ο Μεσουλλάμ· 17  του Αβιά,+ ο Ζιχρί· του Μινιαμίν, ——· του Μωαδία, ο Φιλταΐ· 18  του Βιλγά,+ ο Σαμμουά· του Σεμαΐα, ο Ιεχωνάθαν· 19  και του Ιωαρίβ, ο Ματτεναΐ· του Ιεδαΐα,+ ο Οζί· 20  του Σαλαΐ, ο Καλλαΐ· του Αμώκ, ο Έβερ· 21  του Χελκία, ο Ασαβίας· του Ιεδαΐα,+ ο Νεθανήλ. 22  Οι Λευίτες στις ημέρες του Ελιασίβ,+ του Ιεχωδαέ+ και του Ιωανάν και του Ιαδδουά+ καταγράφονταν ως κεφαλές πατρικών οίκων· το ίδιο και οι ιερείς, μέχρι τη βασιλεία του Δαρείου του Πέρση. 23  Οι γιοι του Λευί, ως κεφαλές των πατρικών οίκων,+ καταγράφονταν στο βιβλίο των υποθέσεων των καιρών μέχρι τις ημέρες του Ιωανάν, γιου του Ελιασίβ. 24  Και οι κεφαλές των Λευιτών ήταν ο Ασαβίας, ο Σερεβίας+ και ο Ιησούς, ο γιος του Καδμιήλ,+ καθώς και οι αδελφοί τους αντίκρυ τους, για να αναπέμπουν αίνο και να αποδίδουν ευχαριστίες σύμφωνα με την εντολή+ του Δαβίδ, του ανθρώπου του αληθινού Θεού, με τη μία ομάδα φύλαξης να αντιστοιχεί στην άλλη ομάδα φύλαξης. 25  Ο Ματτανίας+ και ο Βακβουκίας, ο Αβδιού, ο Μεσουλλάμ, ο Ταλμών, ο Ακκούβ+ φύλαγαν σκοπιά ως πυλωροί,+ απαρτίζοντας μια ομάδα φύλαξης στις αποθήκες των πυλών. 26  Αυτοί ήταν στις ημέρες του Ιεχωακείμ,+ γιου του Ιησού,+ γιου του Ιωσεδέκ,+ και στις ημέρες του Νεεμία+ του κυβερνήτη και του Έσδρα+ του ιερέα, του αντιγραφέα.+ 27  Και κατά την εγκαινίαση+ του τείχους της Ιερουσαλήμ αναζήτησαν τους Λευίτες για να τους φέρουν από όλους τους τόπους τους στην Ιερουσαλήμ, ώστε να κάνουν την εγκαινίαση και να χαρούν πολύ με ευχαριστίες+ και με ύμνους,+ με κύμβαλα και έγχορδα+ και με άρπες.+ 28  Και οι γιοι των υμνωδών συγκεντρώθηκαν από την Περιφέρεια,+ από όλα τα γύρω μέρη της Ιερουσαλήμ και από τους οικισμούς των Νετωφαθιτών+ 29  και από τη Βαιθ-γιλγάλ+ και από τους αγρούς της Γααβά+ και της Αζμαβέθ,+ γιατί οι υμνωδοί είχαν χτίσει οικισμούς+ ολόγυρα από την Ιερουσαλήμ. 30  Και οι ιερείς και οι Λευίτες καθάρισαν+ τον εαυτό τους και καθάρισαν το λαό+ και τις πύλες+ και το τείχος.+ 31  Κατόπιν ανέβασα τους άρχοντες+ του Ιούδα πάνω στο τείχος. Επιπλέον, διόρισα δύο μεγάλες χορωδίες ευχαριστήριων ύμνων+ και πομπές, [και η μία πήγαινε] από τα δεξιά πάνω στο τείχος προς την Πύλη των Σωρών της Στάχτης.+ 32  Και πίσω τους πήγαιναν ο Ωσαΐας και οι μισοί άρχοντες του Ιούδα, 33  καθώς και ο Αζαρίας, ο Έσδρας και ο Μεσουλλάμ, 34  ο Ιούδας και ο Βενιαμίν και ο Σεμαΐας και ο Ιερεμίας· 35  επίσης, από τους γιους των ιερέων, κρατώντας τις σάλπιγγες,+ ο Ζαχαρίας, ο γιος του Ιωνάθαν, γιου του Σεμαΐα, γιου του Ματτανία, γιου του Μιχαΐα, γιου του Ζακχούρ,+ γιου του Ασάφ,+ 36  και οι αδελφοί του, δηλαδή ο Σεμαΐας και ο Αζαρήλ, ο Μιλαλαΐ, ο Γιλαλαΐ, ο Μααΐ, ο Νεθανήλ και ο Ιούδας, ο Ανανί, κρατώντας τα μουσικά όργανα+ του Δαβίδ, του ανθρώπου του αληθινού Θεού· και μπροστά τους ήταν ο Έσδρας+ ο αντιγραφέας. 37  Και στην Πύλη της Πηγής+ και ευθεία μπροστά τους, προχώρησαν πάνω από τα Σκαλιά+ της Πόλης του Δαβίδ+ μέσω του ανήφορου του τείχους πάνω από την Κατοικία του Δαβίδ και μέχρι την Πύλη των Υδάτων+ στην ανατολή. 38  Και η άλλη χορωδία ευχαριστήριων ύμνων+ πήγαινε εμπρός, και εγώ καθώς και ο μισός λαός πίσω από αυτήν, πάνω στο τείχος συνεχίζοντας πάνω από τον Πύργο των Φούρνων+ και μέχρι το Πλατύ Τείχος+ 39  και πάνω από την Πύλη του Εφραΐμ+ και μέχρι την Πύλη της Παλιάς Πόλης+ και ως την Πύλη των Ψαριών+ και τον Πύργο του Χανανήλ+ και τον Πύργο Μεά+ και μέχρι την Πύλη των Προβάτων·+ και στάθηκαν στην Πύλη της Φρουράς. 40  Τελικά, οι δύο χορωδίες ευχαριστήριων ύμνων+ στάθηκαν στον οίκο+ του αληθινού Θεού· το ίδιο και εγώ και μαζί μου οι μισοί υποκυβερνήτες+ 41  και οι ιερείς Ελιακείμ, Μαασίας, Μινιαμίν, Μιχαΐας, Ελιωηναΐ, Ζαχαρίας, Ανανίας, κρατώντας τις σάλπιγγες,+ 42  και ο Μαασίας και ο Σεμαΐας και ο Ελεάζαρ και ο Οζί και ο Ιεχωανάν και ο Μαλχίας και ο Ελάμ και ο Εζέρ. Και ηχούσαν οι φωνές+ των υμνωδών μαζί με του Ιζραΐα του επιβλέποντα. 43  Και εκείνη την ημέρα θυσίασαν μεγάλες θυσίες+ και χάρηκαν,+ γιατί ο αληθινός Θεός τούς έκανε να χαρούν με μεγάλη χαρά.+ Επίσης, χάρηκαν και οι γυναίκες+ και τα παιδιά,+ με αποτέλεσμα η χαρά της Ιερουσαλήμ να ακούγεται πολύ μακριά.+ 44  Επιπλέον, εκείνη την ημέρα διορίστηκαν άντρες υπεύθυνοι των αιθουσών+ για τα αποθέματα,+ για τις συνεισφορές,+ για τους πρώτους καρπούς+ και για τα δέκατα,+ ώστε να μαζεύουν μέσα σε αυτές από τους αγρούς των πόλεων τα μερίδια που απαιτούσε ο νόμος+ για τους ιερείς και τους Λευίτες·+ διότι αιτία της χαράς του Ιούδα ήταν οι ιερείς και οι Λευίτες+ που υπηρετούσαν. 45  Και άρχισαν να φροντίζουν για τις υποχρεώσεις+ τους απέναντι στον Θεό τους και την υποχρέωση του καθαρισμού+—το ίδιο και οι υμνωδοί+ και οι πυλωροί+—σύμφωνα με την εντολή του Δαβίδ και του Σολομώντα του γιου του. 46  Διότι στις ημέρες του Δαβίδ και του Ασάφ, σε περασμένους καιρούς, υπήρχαν επικεφαλής των υμνωδών+ και προσφερόταν ύμνος αίνου και ευχαριστίες στον Θεό.+ 47  Και όλος ο Ισραήλ, στις ημέρες του Ζοροβάβελ+ και στις ημέρες του Νεεμία,+ έδινε τα μερίδια των υμνωδών+ και των πυλωρών,+ σύμφωνα με την καθημερινή ανάγκη, και τα αγίαζαν για τους Λευίτες·+ και οι Λευίτες τα αγίαζαν για τους γιους του Ααρών.

Υποσημειώσεις