Νεεμίας 11:1-36

11  Και οι άρχοντες+ του λαού κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ·+ αλλά ο υπόλοιπος λαός έριξε κλήρο+ για να φέρουν έναν στους δέκα να κατοικήσει στην Ιερουσαλήμ, την άγια πόλη,+ ενώ τα άλλα εννιά μέρη στις άλλες πόλεις.  Επιπλέον, ο λαός ευλόγησε+ όλους τους άντρες που προσφέρθηκαν εθελοντικά+ να κατοικήσουν στην Ιερουσαλήμ.  Και αυτοί είναι οι κεφαλές της διοικητικής περιφέρειας+ που κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ·+ αλλά στις πόλεις του Ιούδα κατοίκησαν, ο καθένας στην ιδιοκτησία του, στις πόλεις τους,+ ο Ισραήλ,+ οι ιερείς+ και οι Λευίτες,+ και οι Νεθινίμ+ και οι γιοι των υπηρετών του Σολομώντα.+  Επίσης, στην Ιερουσαλήμ κατοίκησαν μερικοί από τους γιους του Ιούδα και μερικοί από τους γιους του Βενιαμίν.+ Από τους γιους του Ιούδα ήταν ο Αθαΐας, ο γιος του Οζία, γιου του Ζαχαρία, γιου του Αμαρία, γιου του Σεφατία, γιου του Μααλαλήλ, από τους γιους του Φαρές·+  και ο Μαασίας, ο γιος του Βαρούχ, γιου του Χολχοζέ, γιου του Αζαΐα, γιου του Αδαΐα, γιου του Ιωαρίβ, γιου του Ζαχαρία, γιου του Σηλανίτη.  Όλοι οι γιοι του Φαρές που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ ήταν τετρακόσιοι εξήντα οχτώ ικανοί άντρες.  Και αυτοί ήταν οι γιοι του Βενιαμίν:+ ο Σαλλού, ο γιος του Μεσουλλάμ,+ γιου του Ιωάδ, γιου του Φεδαΐα, γιου του Κολαΐα, γιου του Μαασία, γιου του Ιθιήλ, γιου του Ιεσαΐα·  και έπειτα από αυτόν, ο Γαββαΐ και ο Σαλαΐ, εννιακόσιοι είκοσι οχτώ·  και ο Ιωήλ, ο γιος του Ζιχρί, που ήταν επιβλέπων για αυτούς, και ο Ιούδας, ο γιος του Ασσενουά, ως δεύτερος επιβλέπων για την πόλη. 10  Από τους ιερείς: ο Ιεδαΐας ο γιος του Ιωαρίβ,+ ο Ιαχίν,+ 11  ο Σεραΐας ο γιος του Χελκία, γιου του Μεσουλλάμ,+ γιου του Σαδώκ,+ γιου του Μεραϊώθ, γιου του Αχιτώβ,+ ο οποίος ηγούνταν στον οίκο του αληθινού Θεού· 12  και οι αδελφοί τους, αυτοί που έκαναν το έργο του οίκου,+ οχτακόσιοι είκοσι δύο· και ο Αδαΐας ο γιος του Ιεροάμ,+ γιου του Φελαλία, γιου του Αμζί, γιου του Ζαχαρία, γιου του Πασχώρ,+ γιου του Μαλχία·+ 13  και οι αδελφοί του, κεφαλές πατρικών οίκων,+ διακόσιοι σαράντα δύο· και ο Αμασσαΐ ο γιος του Αζαρήλ, γιου του Ααζαΐ, γιου του Μεσιλλεμώθ, γιου του Ιμμήρ· 14  και οι αδελφοί τους, κραταιοί και γενναίοι άντρες,+ εκατόν είκοσι οχτώ· και επιβλέπων+ για αυτούς ήταν ο Ζαβδιήλ, ο γιος εκείνων που ήταν τρανοί. 15  Και από τους Λευίτες:+ ο Σεμαΐας, ο γιος του Ασσούβ, γιου του Αζρικάμ, γιου του Ασαβία,+ γιου του Βουννί, 16  και ο Σαββεθαΐ+ και ο Ιωζαβάδ,+ από τις κεφαλές των Λευιτών, υπεύθυνοι για τις εξωτερικές υποθέσεις του οίκου του αληθινού Θεού· 17  και ο Ματτανίας,+ ο γιος του Μιχαία, γιου του Ζαβδί, γιου του Ασάφ,+ αυτός που διηύθυνε την ψαλμωδία αίνων,+ εξυμνούσε στη διάρκεια της προσευχής·+ και ο Βακβουκίας ήταν ο δεύτερος ανάμεσα στους αδελφούς του· και ο Αβδά, ο γιος του Σαμμουά, γιου του Γαλάλ,+ γιου του Ιεδουθούν.+ 18  Όλοι οι Λευίτες στην άγια+ πόλη ήταν διακόσιοι ογδόντα τέσσερις. 19  Και πυλωροί+ ήταν ο Ακκούβ, ο Ταλμών+ και οι αδελφοί τους, που φύλαγαν σκοπιά στις πύλες,+ εκατόν εβδομήντα δύο. 20  Και οι υπόλοιποι από τον Ισραήλ, από τους ιερείς και από τους Λευίτες ήταν σε όλες τις άλλες πόλεις του Ιούδα, ο καθένας στην κληρονομική ιδιοκτησία του.+ 21  Και οι Νεθινίμ+ κατοικούσαν στο Οφήλ·+ ο Σιχά δε και ο Γισπά ήταν υπεύθυνοι για τους Νεθινίμ. 22  Και επιβλέπων+ για τους Λευίτες στην Ιερουσαλήμ ήταν ο Οζί, ο γιος του Βανί, γιου του Ασαβία, γιου του Ματτανία,+ γιου του Μιχά,+ από τους γιους του Ασάφ,+ τους υμνωδούς,+ σε σχέση με το έργο του οίκου του αληθινού Θεού. 23  Διότι υπήρχε εντολή του βασιλιά σχετικά με αυτούς,+ και υπήρχαν καθορισμένες προμήθειες για τους υμνωδούς, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ημέρας.+ 24  Και ο Πεθαΐας, ο γιος του Μεσηζαβήλ, από τους γιους του Ζερά, γιου του Ιούδα, ήταν δίπλα στο βασιλιά για κάθε ζήτημα του λαού. 25  Όσο δε για τους οικισμούς+ στους αγρούς τους, μερικοί από τους γιους του Ιούδα κατοίκησαν στην Κιριάθ-αρβά+ και στις εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, και στη Διβών και στις εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, και στην Ιεκαβσεήλ+ και στους οικισμούς της, 26  και στην Ιησουά και στη Μωλαδά+ και στη Βαιθ-φελέτ+ 27  και στην Ασάρ-σουάλ+ και στη Βηρ-σαβεέ+ και στις εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, 28  και στη Σικλάγ+ και στη Μεκονά και στις εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, 29  και στην Εν-ριμμών+ και στη Ζορά+ και στην Ιαρμούθ,+ 30  στη Ζανωά,+ στην Οδολλάμ+ και στους οικισμούς τους, στη Λαχείς+ και στους αγρούς της, στην Αζηκά+ και στις εξαρτώμενες κωμοπόλεις της. Και έστησαν τους καταυλισμούς τους από τη Βηρ-σαβεέ μέχρι την κοιλάδα του Εννόμ.+ 31  Και οι γιοι του Βενιαμίν ήταν από τη Γααβά,+ τη Μιχμάς+ και τη Γαιιά+ και τη Βαιθήλ+ και τις εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, 32  την Αναθώθ,+ τη Νωβ,+ την Ανανεία, 33  την Ασώρ, τη Ραμά,+ τη Γιτθαΐμ,+ 34  την Αδίδ, τη Ζεβωίμ, τη Νεβαλλάτ, 35  τη Λωδ+ και την Ωνώ,+ την κοιλάδα των τεχνιτών. 36  Και όσο για τους Λευίτες, υπήρχαν υποδιαιρέσεις τους από τον Ιούδα στον Βενιαμίν.

Υποσημειώσεις