Γένεση 5:1-32

5  Αυτό είναι το βιβλίο της ιστορίας του Αδάμ. Την ημέρα που ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ τον έκανε κατά την ομοίωση του Θεού.+  Αρσενικό και θηλυκό τούς δημιούργησε.+ Έπειτα τους ευλόγησε και κάλεσε το όνομά τους Άνθρωπο+ την ημέρα που δημιουργήθηκαν.+  Και ο Αδάμ έζησε εκατόν τριάντα χρόνια και έγινε πατέρας ενός γιου που ήταν κατά την ομοίωσή του, κατά την εικόνα του, και κάλεσε το όνομά του Σηθ.+  Και οι ημέρες του Αδάμ, αφού έγινε πατέρας του Σηθ, έφτασαν τα οχτακόσια χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων.+  Όλες, λοιπόν, οι ημέρες του Αδάμ, τις οποίες έζησε, έφτασαν τα εννιακόσια τριάντα χρόνια, και πέθανε.+  Και ο Σηθ έζησε εκατόν πέντε χρόνια και έγινε πατέρας του Ενώς.+  Και αφού έγινε πατέρας του Ενώς, ο Σηθ έζησε άλλα οχτακόσια εφτά χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων.  Όλες, λοιπόν, οι ημέρες του Σηθ έφτασαν τα εννιακόσια δώδεκα χρόνια, και πέθανε.  Και ο Ενώς έζησε ενενήντα χρόνια και έγινε πατέρας του Κενάν.+ 10  Και αφού έγινε πατέρας του Κενάν, ο Ενώς έζησε άλλα οχτακόσια δεκαπέντε χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 11  Όλες, λοιπόν, οι ημέρες του Ενώς έφτασαν τα εννιακόσια πέντε χρόνια, και πέθανε. 12  Και ο Κενάν έζησε εβδομήντα χρόνια και έγινε πατέρας του Μααλαλήλ.+ 13  Και αφού έγινε πατέρας του Μααλαλήλ, ο Κενάν έζησε άλλα οχτακόσια σαράντα χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 14  Όλες, λοιπόν, οι ημέρες του Κενάν έφτασαν τα εννιακόσια δέκα χρόνια, και πέθανε. 15  Και ο Μααλαλήλ έζησε εξήντα πέντε χρόνια και έγινε πατέρας του Ιάρεδ.+ 16  Και αφού έγινε πατέρας του Ιάρεδ, ο Μααλαλήλ έζησε άλλα οχτακόσια τριάντα χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 17  Όλες, λοιπόν, οι ημέρες του Μααλαλήλ έφτασαν τα οχτακόσια ενενήντα πέντε χρόνια, και πέθανε. 18  Και ο Ιάρεδ έζησε εκατόν εξήντα δύο χρόνια και έγινε πατέρας του Ενώχ.+ 19  Και αφού έγινε πατέρας του Ενώχ, ο Ιάρεδ έζησε άλλα οχτακόσια χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 20  Όλες, λοιπόν, οι ημέρες του Ιάρεδ έφτασαν τα εννιακόσια εξήντα δύο χρόνια, και πέθανε. 21  Και ο Ενώχ έζησε εξήντα πέντε χρόνια και έγινε πατέρας του Μαθουσάλα.+ 22  Και αφού έγινε πατέρας του Μαθουσάλα, ο Ενώχ συνέχισε να περπατάει με τον αληθινό Θεό τριακόσια χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 23  Όλες, λοιπόν, οι ημέρες του Ενώχ έφτασαν τα τριακόσια εξήντα πέντε χρόνια. 24  Και ο Ενώχ περπατούσε+ με τον αληθινό Θεό.+ Κατόπιν δεν υπήρχε πια, γιατί τον πήρε ο Θεός.+ 25  Και ο Μαθουσάλα έζησε εκατόν ογδόντα εφτά χρόνια και έγινε πατέρας του Λάμεχ.+ 26  Και αφού έγινε πατέρας του Λάμεχ, ο Μαθουσάλα έζησε άλλα εφτακόσια ογδόντα δύο χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 27  Όλες, λοιπόν, οι ημέρες του Μαθουσάλα έφτασαν τα εννιακόσια εξήντα εννιά χρόνια, και πέθανε. 28  Και ο Λάμεχ έζησε εκατόν ογδόντα δύο χρόνια και έγινε πατέρας ενός γιου. 29  Και κάλεσε το όνομά του Νώε,+ λέγοντας: «Αυτός θα μας φέρει παρηγοριά όσον αφορά την εργασία μας και τον πόνο των χεριών μας που έχουμε εξαιτίας της γης, την οποία καταράστηκε ο Ιεχωβά».+ 30  Και αφού έγινε πατέρας του Νώε, ο Λάμεχ έζησε άλλα πεντακόσια ενενήντα πέντε χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 31  Όλες, λοιπόν, οι ημέρες του Λάμεχ έφτασαν τα εφτακόσια εβδομήντα εφτά χρόνια, και πέθανε. 32  Και ο Νώε έγινε πεντακοσίων χρονών. Έπειτα ο Νώε έγινε πατέρας του Σημ,+ του Χαμ+ και του Ιάφεθ.+

Υποσημειώσεις