Αριθμοί 1:1-54

1  Και ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή στην έρημο του Σινά,+ μέσα στη σκηνή της συνάντησης,+ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα, το δεύτερο έτος της εξόδου τους από τη γη της Αιγύπτου,+ και είπε:  «Απαριθμήστε+ ολόκληρη τη σύναξη των γιων του Ισραήλ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους, κατά τον αριθμό των ονομάτων, όλους τους άρρενες, έναν προς έναν,  από είκοσι χρονών και πάνω,+ όλους εκείνους από τον Ισραήλ που πηγαίνουν στο στρατό.+ Πρέπει να τους απογράψετε σύμφωνα με τα στρατεύματά τους, εσύ και ο Ααρών.  »Και μαζί σας πρέπει να είναι μερικοί άντρες, ένας άντρας ανά φυλή· ο καθένας τους είναι κεφαλή του οίκου των πατέρων του.+  Και αυτά είναι τα ονόματα των αντρών που θα στέκονται μαζί σας: Από τον Ρουβήν,+ ο Ελισούρ,+ ο γιος του Σεδιούρ·  από τον Συμεών,+ ο Σελουμιήλ,+ ο γιος του Σουρισαδαΐ·  από τον Ιούδα,+ ο Ναασών,+ ο γιος του Αμμιναδάβ·  από τον Ισσάχαρ,+ ο Νεθανήλ,+ ο γιος του Σουάρ·  από τον Ζαβουλών,+ ο Ελιάβ,+ ο γιος του Χαιλών· 10  από τους γιους του Ιωσήφ:+ από τον Εφραΐμ,+ ο Ελισαμά, ο γιος του Αμμιούδ· από τον Μανασσή,+ ο Γαμαλιήλ, ο γιος του Φεδασούρ· 11  από τον Βενιαμίν,+ ο Αβιδάν,+ ο γιος του Γεδεωνί· 12  από τον Δαν,+ ο Αχιέζερ,+ ο γιος του Αμμισαδαΐ· 13  από τον Ασήρ,+ ο Φαγιήλ,+ ο γιος του Οχράν· 14  από τον Γαδ,+ ο Ελιασάφ,+ ο γιος του Δεουήλ·+ 15  από τον Νεφθαλί,+ ο Αχιρά,+ ο γιος του Ενάν. 16  Αυτοί είναι οι σύγκλητοι της σύναξης, οι αρχηγοί+ των φυλών των πατέρων τους. Αυτοί είναι οι κεφαλές των χιλιάδων του Ισραήλ».+ 17  Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής και ο Ααρών πήραν αυτούς τους άντρες που είχαν οριστεί ονομαστικά. 18  Και συγκέντρωσαν όλη τη σύναξη την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα για να πιστοποιηθεί η καταγωγή+ τους σε ό,τι αφορά τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από είκοσι χρονών και πάνω,+ έναν προς έναν, 19  ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή· και αυτός τους απέγραψε+ στην έρημο του Σινά. 20  Και οι γιοι του Ρουβήν, του πρωτοτόκου του Ισραήλ,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—βρέθηκαν κατά τον αριθμό των ονομάτων, ένας προς έναν, όλοι οι άρρενες από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 21  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Ρουβήν, σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιοι.+ 22  Από τους γιους του Συμεών,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—όσοι από αυτόν απογράφηκαν κατά τον αριθμό των ονομάτων, ένας προς έναν, όλοι οι άρρενες από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 23  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Συμεών, ήταν πενήντα εννιά χιλιάδες τριακόσιοι.+ 24  Από τους γιους του Γαδ,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—κατά τον αριθμό των ονομάτων, από την ηλικία των είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 25  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Γαδ,+ ήταν σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιοι πενήντα.+ 26  Από τους γιους του Ιούδα,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—κατά τον αριθμό των ονομάτων, από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 27  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Ιούδα, ήταν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιοι.+ 28  Από τους γιους του Ισσάχαρ,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—κατά τον αριθμό των ονομάτων, από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 29  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Ισσάχαρ, ήταν πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι.+ 30  Από τους γιους του Ζαβουλών,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—κατά τον αριθμό των ονομάτων, από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 31  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Ζαβουλών, ήταν πενήντα εφτά χιλιάδες τετρακόσιοι.+ 32  Από τους γιους του Ιωσήφ: από τους γιους του Εφραΐμ,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—κατά τον αριθμό των ονομάτων, από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 33  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Εφραΐμ,+ ήταν σαράντα χιλιάδες πεντακόσιοι.+ 34  Από τους γιους του Μανασσή,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—κατά τον αριθμό των ονομάτων, από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 35  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Μανασσή, ήταν τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιοι.+ 36  Από τους γιους του Βενιαμίν,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—κατά τον αριθμό των ονομάτων, από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 37  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Βενιαμίν, ήταν τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιοι.+ 38  Από τους γιους του Δαν,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—κατά τον αριθμό των ονομάτων, από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 39  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Δαν, ήταν εξήντα δύο χιλιάδες εφτακόσιοι.+ 40  Από τους γιους του Ασήρ,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—κατά τον αριθμό των ονομάτων, από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 41  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Ασήρ, ήταν σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιοι.+ 42  Από τους γιους του Νεφθαλί,+ τα άτομα που γεννήθηκαν—σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους—κατά τον αριθμό των ονομάτων, από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι όσοι πήγαιναν στο στρατό, 43  όσοι από αυτούς απογράφηκαν ανάμεσα από τη φυλή του Νεφθαλί, ήταν πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι.+ 44  Αυτοί είναι εκείνοι που απογράφηκαν, τους οποίους απέγραψε ο Μωυσής μαζί με τον Ααρών και τους αρχηγούς του Ισραήλ, δώδεκα άντρες. Εκπροσωπούσαν ο καθένας τον οίκο των πατέρων του. 45  Και όλοι εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από τους γιους του Ισραήλ σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους, από είκοσι χρονών και πάνω, όλοι εκείνοι από τον Ισραήλ που πήγαιναν στο στρατό, 46  ναι, όλοι εκείνοι που απογράφηκαν βρέθηκαν εξακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι πενήντα.+ 47  Ωστόσο, οι Λευίτες,+ σύμφωνα με τη φυλή των πατέρων τους, δεν συμπεριλήφθηκαν στην απογραφή με αυτούς.+ 48  Και ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας: 49  «Μόνο τη φυλή του Λευί δεν πρέπει να απογράψεις και δεν πρέπει να τους συμπεριλάβεις στην απαρίθμηση των γιων του Ισραήλ.+ 50  Και εσύ διόρισε τους Λευίτες υπεύθυνους για τη σκηνή της Μαρτυρίας+ και για όλα τα σκεύη της και για ό,τι ανήκει σε αυτήν.+ Εκείνοι θα μεταφέρουν τη σκηνή και όλα τα σκεύη της,+ και εκείνοι θα διακονούν+ σε αυτήν· και γύρω από τη σκηνή θα στρατοπεδεύουν.+ 51  Και όποτε η σκηνή ξεκινάει, οι Λευίτες πρέπει να την αποσυναρμολογούν·+ και όταν η σκηνή στρατοπεδεύει, οι Λευίτες πρέπει να τη στήνουν· και όποιος ξένος πλησιάσει πρέπει να θανατώνεται.+ 52  »Και οι γιοι του Ισραήλ θα στρατοπεδεύουν ο καθένας ανάλογα με το πού είναι το στρατόπεδό του, και ο κάθε άντρας κατά την τρίφυλη υποδιαίρεσή του,+ κατά τα στρατεύματά τους. 53  Και οι Λευίτες πρέπει να στρατοπεδεύουν γύρω από τη σκηνή της Μαρτυρίας για να μην επέλθει αγανάκτηση+ εναντίον της σύναξης των γιων του Ισραήλ· και οι Λευίτες θα τηρούν την υπηρεσία που είναι για τη σκηνή της Μαρτυρίας».+ 54  Και οι γιοι του Ισραήλ ενήργησαν σύμφωνα με όλα όσα είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή. Ενήργησαν έτσι ακριβώς.+

Υποσημειώσεις