Έσδρας 8:1-36

8  Αυτοί ήταν, λοιπόν, οι κεφαλές των πατρικών+ τους οίκων και η γενεαλογική+ καταγραφή εκείνων που ανέβηκαν μαζί μου από τη Βαβυλώνα στη διάρκεια της βασιλείας του Αρταξέρξη+ του βασιλιά:  Από τους γιους του Φινεές,+ ο Γηρσώμ· από τους γιους του Ιθάμαρ,+ ο Δανιήλ·+ από τους γιους του Δαβίδ,+ ο Χαττούς·  από τους γιους του Σεχανία, από τους γιους του Φαρώς,+ ο Ζαχαρίας, και μαζί του ήταν καταγραμμένοι εκατόν πενήντα άρρενες·  από τους γιους του Φαάθ-μωάβ,+ ο Ελιχώ-ηναΐ, ο γιος του Ζεραΐα, και μαζί του διακόσιοι άρρενες·  από τους γιους του Ζατθού,+ ο Σεχανίας, ο γιος του Ιααζιήλ, και μαζί του τριακόσιοι άρρενες·  και από τους γιους του Αδίν,+ ο Αβδέ, ο γιος του Ιωνάθαν, και μαζί του πενήντα άρρενες·  και από τους γιους του Ελάμ,+ ο Ιεσαΐας, ο γιος του Γοθολία, και μαζί του εβδομήντα άρρενες·  και από τους γιους του Σεφατία,+ ο Ζεβαδίας, ο γιος του Μιχαήλ, και μαζί του ογδόντα άρρενες·  από τους γιους του Ιωάβ, ο Αβδιού, ο γιος του Ιεχιήλ, και μαζί του διακόσιοι δεκαοχτώ άρρενες· 10  και από τους γιους του Βανί,+ ο Σελομίθ, ο γιος του Ιωσηφία, και μαζί του εκατόν εξήντα άρρενες· 11  και από τους γιους του Βηβαΐ, ο Ζαχαρίας, ο γιος του Βηβαΐ,+ και μαζί του είκοσι οχτώ άρρενες· 12  και από τους γιους του Αζγάδ,+ ο Ιωανάν, ο γιος του Ακκατάν, και μαζί του εκατόν δέκα άρρενες· 13  και από τους γιους του Αδωνικάμ,+ αυτοί που ήταν οι τελευταίοι, και αυτά ήταν τα ονόματά τους: Ελιφελέτ, Ιεϊήλ και Σεμαΐας, και μαζί τους εξήντα άρρενες· 14  και από τους γιους του Βιγβαΐ,+ ο Ουθαΐ και ο Ζαββούδ, και μαζί τους εβδομήντα άρρενες. 15  Και τους συγκέντρωσα κοντά στον ποταμό+ που ρέει προς την Ααβά·+ και μείναμε στρατοπεδευμένοι εκεί τρεις ημέρες, για να εξετάσω σχολαστικά το λαό+ και τους ιερείς,+ αλλά δεν βρήκα εκεί κανέναν από τους γιους του Λευί.+ 16  Έστειλα, λοιπόν, και κάλεσα τον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαΐα και τον Ελνάθαν και τον Ιαρίβ και τον Ελνάθαν και τον Νάθαν και τον Ζαχαρία και τον Μεσουλλάμ, που ήταν κεφαλές, καθώς και τον Ιωαρίβ και τον Ελνάθαν, που ήταν δάσκαλοι.+ 17  Κατόπιν τους έδωσα εντολή σχετικά με τον Ιδδώ που ήταν κεφαλή στον τόπο Κασιφία και έβαλα στο στόμα τους λόγια+ για να μιλήσουν στον Ιδδώ και στους αδελφούς του, τους Νεθινίμ,+ στον τόπο Κασιφία, ώστε να μας φέρουν διακόνους+ για τον οίκο του Θεού μας. 18  Μας έφεραν, λοιπόν, σύμφωνα με το αγαθό χέρι+ του Θεού μας, το οποίο ήταν πάνω μας, έναν άντρα φρόνησης+ από τους γιους του Μααλί,+ του εγγονού του Λευί,+ γιου του Ισραήλ, συγκεκριμένα, τον Σερεβία,+ και τους γιους του και τους αδελφούς του, δεκαοχτώ· 19  και τον Ασαβία και μαζί του τον Ιεσαΐα, από τους γιους του Μεραρί,+ τους αδελφούς του και τους γιους τους, είκοσι. 20  Και από τους Νεθινίμ, που ο Δαβίδ και οι άρχοντες έδωσαν για την υπηρεσία των Λευιτών, διακόσιους είκοσι Νεθινίμ, που όλοι είχαν οριστεί ονομαστικά. 21  Και κήρυξα νηστεία εκεί, στον ποταμό Ααβά, για να ταπεινωθούμε+ ενώπιον του Θεού μας, για να του ζητήσουμε να υποδείξει τον ορθό δρόμο+ για εμάς και για τα μικρά+ μας και για όλα τα αγαθά μας. 22  Διότι ντράπηκα να ζητήσω στρατιωτική δύναμη+ και ιππείς+ από το βασιλιά, προκειμένου να μας βοηθήσουν εναντίον του εχθρού στο δρόμο, επειδή είχαμε πει στο βασιλιά: «Το χέρι+ του Θεού μας βρίσκεται πάνω από όλους όσους τον εκζητούν για καλό,+ αλλά η ισχύς του και ο θυμός+ του είναι εναντίον όλων όσων τον εγκαταλείπουν».+ 23  Γι’ αυτό, νηστέψαμε+ και παρακαλέσαμε+ τον Θεό μας σχετικά με αυτό το ζήτημα, και αυτός δέχτηκε να ακούσει την ικεσία+ μας. 24  Ύστερα ξεχώρισα από τους αρχηγούς των ιερέων δώδεκα, συγκεκριμένα, τον Σερεβία,+ τον Ασαβία,+ και μαζί τους δέκα από τους αδελφούς τους. 25  Και τους ζύγισα το ασήμι και το χρυσάφι και τα σκεύη,+ τη συνεισφορά για τον οίκο του Θεού μας, την οποία είχε συνεισφέρει ο βασιλιάς+ και οι σύμβουλοί+ του και οι άρχοντές του και όλοι οι Ισραηλίτες+ που βρίσκονταν εκεί. 26  Έτσι λοιπόν, ζύγισα και έβαλα στο χέρι τους εξακόσια πενήντα τάλαντα ασήμι+ και εκατό ασημένια σκεύη αξίας δύο ταλάντων και εκατό τάλαντα χρυσάφι 27  και είκοσι μικρές χρυσές κούπες αξίας χιλίων δαρεικών και δύο σκεύη από καλό χαλκό, αστραφτερό κόκκινο, επιθυμητά σαν το χρυσάφι. 28  Και τους είπα: «Εσείς είστε κάτι άγιο+ για τον Ιεχωβά, και τα σκεύη+ είναι κάτι άγιο, και το ασήμι και το χρυσάφι είναι εθελοντική προσφορά για τον Ιεχωβά, τον Θεό των προπατόρων σας. 29  Μείνετε άγρυπνοι και προσέχετε μέχρι να τα ζυγίσετε+ μπροστά στους αρχηγούς των ιερέων και των Λευιτών και στους άρχοντες των πατέρων του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, στις τραπεζαρίες+ του οίκου του Ιεχωβά». 30  Και οι ιερείς και οι Λευίτες έλαβαν το βάρος του ασημιού και του χρυσού και των σκευών, για να τα φέρουν στην Ιερουσαλήμ, στον οίκο του Θεού μας.+ 31  Τελικά αναχωρήσαμε από τον ποταμό Ααβά+ τη δωδέκατη ημέρα του πρώτου μήνα+ για να πάμε στην Ιερουσαλήμ, και το χέρι του Θεού μας βρισκόταν από πάνω μας, ώστε αυτός μας ελευθέρωσε+ από την παλάμη του εχθρού και την ενέδρα στο δρόμο. 32  Φτάσαμε, λοιπόν, στην Ιερουσαλήμ+ και μείναμε εκεί τρεις ημέρες. 33  Και την τέταρτη ημέρα ζυγίσαμε το ασήμι και το χρυσάφι+ και τα σκεύη+ στον οίκο του Θεού μας και τα βάλαμε στο χέρι του Μερημώθ,+ του γιου του Ουριγία, του ιερέα, ενώ μαζί του ήταν ο Ελεάζαρ, ο γιος του Φινεές, και μαζί τους ήταν ο Ιωζαβάδ,+ ο γιος του Ιησού, και ο Νωαδίας, ο γιος του Βιννουί,+ οι Λευίτες, 34  το καθετί κατά αριθμό και κατά βάρος· και τότε καταγράφηκε όλο το βάρος. 35  Εκείνοι που είχαν έρθει από την αιχμαλωσία, οι πρώην εξόριστοι,+ πρόσφεραν ολοκαυτώματα+ στον Θεό του Ισραήλ, δώδεκα ταύρους+ για όλο τον Ισραήλ, ενενήντα έξι κριάρια,+ εβδομήντα εφτά αρσενικά αρνιά, δώδεκα τράγους+ ως προσφορά για αμαρτία, τα πάντα ως ολοκαύτωμα στον Ιεχωβά. 36  Κατόπιν δώσαμε τους νόμους+ του βασιλιά στους σατράπες+ του βασιλιά και στους κυβερνήτες+ τούς πέρα από τον Ποταμό,+ και εκείνοι βοήθησαν το λαό+ και τον οίκο του αληθινού Θεού.

Υποσημειώσεις