Fweeyo na atthu nivokoliweeyo tuniya zoovirikana na ninttakhula luuka zoovirikana; eri etthiipo, na atthu oosiilana mwaasa wa etthu moote. Etthu khuulu channu, nintakha onsifu Yehova, Nnyizinku a Piipiliya na Nawumpe a vitthu zooshi. Fweeyo ninjikhanyarela oretta etile ninwahaaye yoori nimweezele Yinsa Kristu na ninjittottopa wiitthiwa Makristawu. Wakhula mmote wa fweeyo onvirisa wakathi awe yoori awaawuni atthu akina onjuwa Piipiliya na Ofwalume wa Nnyizinku. Mwaasa wa wiinkha oshaahiti na owuuza atthu monkoni wa Yehova Nnyizinku na Ofwalume awe, ninjuwiwa wiiya Mashaahiti a Yehova.

Orumeele site yetthu. Onsome Piipiliya mwinterneeti. Ojuwe vitthu kiina monkoni wa fweeyo na epile ninkhupalaaye.