Taga a kɔnɔkow lajɛ

BIBULU BE MƆGƆ KA ƝƐNAMAYA YƐLƐMA

Jehova ye koo caaman kɛ ne ye

Jehova ye koo caaman kɛ ne ye

Crystal ka denmisɛn tuma na, mɔgɔ benna a kan ka la n’a ye. A b’a lakali cogo min Bibulu ka kalanw y’a dɛmɛ ka kɛ Jehova Ala ka teri ye ani ka dususalo sɔrɔ.