Taga a kɔnɔkow lajɛ

BIBULU BE MƆGƆ KA ƝƐNAMAYA YƐLƐMA

Ne ka ɲɛnamaya kɛcogo lɔgɔ tun bɔra n’ na

Ne ka ɲɛnamaya kɛcogo lɔgɔ tun bɔra n’ na

Dmitry ye dɛmɛ sɔrɔ walisa k’a ka ɲɛnamaya kɛcogo yɛlɛma ka ninsɔndiya sɔbɛ sɔrɔ.