Taga a kɔnɔkow lajɛ

Mun na i ka ɲi ka bibulukalan kɛ?

Mun na i ka ɲi ka bibulukalan kɛ?

Ɲiningali jɔnjɔn minw ɲɛsinna an ka ɲɛnamaya koo ma, a filɛ Bibulu be se k’i dɛmɛ cogo min na k’u jaabiliw sɔrɔ.