Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 KUNNAFONI WƐRƐW

Saan 1914: Saan kɛrɛnkɛrɛnnin lo kiraya kumaw kɔnɔ

Saan 1914: Saan kɛrɛnkɛrɛnnin lo kiraya kumaw kɔnɔ

SAAN caaman ka kɔn saan 1914 ɲɛ, Bibulu kalandenw tun y’a fɔ ko kooba dɔw tun bena kɛ saan 1914 na. O koobaw tun bena kɛ mun ni mun lo ye, ani mun lo b’a yira ko saan 1914 kɛra saan kɛrɛnkɛrɛnnin ye?

Ka kɛɲɛ ni Luka 21:24 (ABM ) ye Yezu y’a fɔ ko: “Siya  wɛrɛw na Jerusalɛm cɔgɔn u sen kɔrɔ, fo o siyaw ka waati ka dafa.” Zeruzalɛmu tun ye Yahutuw ka faamadugu ye. Masa minw tun be bɔ masacɛ Dawuda buruju la, olu ka sigiyɔrɔ tun lo (Zaburuw 48:2, 3). Nka, o masaw ɲɔgɔn tun tɛ yen siyaw ka masaw cɛma. U sigilen tun be “Masaba [ Jehova] ka masasigilan” kan ka kɛ ale yɛrɛ ka lasigidenw ye (1 Masaw ka loon o loon kibaru kitabu 29:23). O cogo la, Zeruzalɛmu tun ye Jehova ka kuntigiya tagamasiɲɛ ye.

Cogo di ani tuma juman na siyaw y’a daminɛ ka Ala ka kuntigiya “cɔgɔn u sen kɔrɔ”? O kɛra saan 607 ka kɔn Krista tile ɲɛ, tuma min na Babilonɛkaw ye Zeruzalɛmu minɛ. “Masaba [ Jehova, NW ] ka masasigilan” lakolon tora. O cogo la, masa minw tun be bɔ masacɛ Dawuda buruju la, olu dɔ ma sigi a kan tugun (2 Masacɛw 25:1-26). Yala Zeruzalɛmu ‘cɔgɔnnen’ tun bena to fɔɔ abada wa? Ayi, sabu kira Ezekiyɛli tun y’a fɔ Zeruzalɛmu ka masacɛ laban  Sedesiyasi koo la ko: “I ka jalamugu foni ka bɔ ani i ka masafugulan bɔ i kuun na. . . . O tɛna kɛ mɔgɔ si ta ye fɔɔ sariya be joo di min ma ale ka na, ani ne bena a di ale lo ma.” (Ezekiyɛli 21:26, 27, NW ). “Sariya be joo di min ma” ka Dawuda ka masafugulan biri, o ye Krista Yezu lo ye (Luka 1:32, 33). O cogo la, Zeruzalɛmu tun tɛna “cɔgɔn” tugun tuma min Yezu tun bena kɛ Masacɛ ye.

O kooba tun bena kɛ tuma juman? Yezu y’a yira ko siya minw tɛ Yahutuw ye, olu tun bena kuntigiya kɛ wagati latigɛnen dɔ la. Daniyɛli sapitiri 4nan b’an dɛmɛ ka jatiminɛ kɛ ani k’o wagati kuntaga lɔn. O sapitiri b’a lakali Babilɔni masacɛ Nebukadnezar ye kiraya kuma min sɔrɔ a ka siko la. A ye yiri jamanjan dɔ ye min tigɛra ka ben. U ye o yiriju siri ni nɛgɛ ni ziranɛgɛ ye walisa a kana nugu. Ani, mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ ko: “Waati wolonwula ka tɛmɛn a kan.”—Daniyɛli 4:10-16, ABM.

Bibulu kɔnɔ, yiriw ye kuntigiya tagamasiɲɛ ye tuma dɔw la (Ezekiyɛli 17:22-24; 31:2-5). O la, tagamasiɲɛ yiri nin tigɛli kɔrɔ tun ko Ala tun be tɛmɛ Zeruzalɛmu ka masacɛw fɛ ka kuntigiya min kɛ, o tun bena lalɔ. Nka, Nebukadnezar ka siko tun b’a yira ko Zeruzalɛmu ‘cɔgɔnni’ tun tɛna to kudayi: a tun bena mɛn “waati wolonwula.” O wagati hakɛ ye juman ye?

Yirali 12:6, 14 (NW ) b’a yira ko wagati saba ni tilan be bɛn “tile waa kelen ni kɛmɛ fila ni biwɔɔrɔ” ma. O la, “waati wolonwula” be bɛn o sigiyɔrɔma fila ma, o kɔrɔ tile 2 520. Nka, siya wɛrɛw ma Ala ka kuntigiya “cɔgɔn” tile 2 520 dɔrɔn kɔnɔ Zeruzalɛmu benni kɔ. A gwɛnen lo ko kiraya kuma nin tun bena dafa wagati dɔ kɔnɔ min ka jan ni tile 2 520 ye. Nɔnburuw 14:34 ani Ezekiyɛli 4:6 b’a fɔ ko “saan kelen be kɛɲɛ tile kelen ma.” Ka kɛɲɛ n’o ye, “waati wolonwula” nin tun bena bɛn saan 2 520 ma.

O saan 2 520 daminɛna saan 607, ɔkutɔburukalo la Krista tile ɲɛ, tuma min na Babilonɛkaw ye Zeruzalɛmu minɛ ani u ye Dawuda bɔnsɔn bɔ masaya la. U banna saan 1914, ɔkutɔburu la. O tuma lo la, “siyaw ka waati” dafara ani Yezu Krista sigira  Ala ka Masaya la sankolo la. *Zaburuw 2:1-6; Daniyɛli 7:13, 14.

I ko Yezu tun kɔnna k’a fɔ, a kɛra Masacɛ ye sankolo la tuma min na, kabako koow kɛra duniɲa kɔnɔ i n’a fɔ marifakɛlɛw, kɔngɔbaw, dugukoloyɛrɛyɛrɛw ani fɔɲɔbanaw (Matiyo 24:3-8; Luka 21:11). O kabako koow b’a yira ka gwɛ ko Ala ka Masaya sigira sen kan sankolo la saan 1914 la ani ko o tuma na duniɲa juguman nin “laban tuma” daminɛna.—2 Timote 3:1-5.

^ dakun 4 Ka ta saan 607, ɔkutɔburu ma ka taga se saan 1 ma Krista tile ɲɛ, o ye saan 606 ye. Komi saan fuu tɛ yen, ka ta saan 1 ma ɔkutɔburu la Krista tile ɲɛ, ka taga se saan 1914 ma ɔkutɔburu la, o ye saan 1 914 ye. Saan 606 fara saan 1 914 kan, o be kɛ saan 2 520 ye. N’i be kunnafoniw fɛ Zeruzalɛmu benni koo la saan 607 tuma na Krista tile ɲɛ, i ka barokun “Chronologie” filɛ gafe Étude perspicace des Écritures kɔnɔ. Jehova Seerew lo y’a sɛbɛ.