MƆGƆ miliyɔn caaman be kuruwa bato ani u be bonya la a kan. Gafe dɔ (The Encyclopædia Britannica) b’a fɔ ko kuruwa ye “kerecɛnya ka tagamasiɲɛ jɔnjɔn” ye. Nka, kerecɛn sɔbɛw tɛ batoli kɛ ni kuruwa ye. Mun na do?

O kuun jɔnjɔn dɔ ye ko Yezu Krista ma sa kuruwa kan. U be to ka gɛrɛkikan kumaden min yɛlɛma ka fɔ ko “kuruwa,” o ye storɔs ye. A kɔrɔ jɔnjɔn ko “yiribolo kelen, wala poto.” Gafe dɔ (The Companion Bible) b’a fɔ ko: “[Storɔs] kɔrɔ tɛ abada yiribolo fila ye minw banabirinen lo ɲɔgɔn kan cogo dɔ la . . . Foyi tɛ yen gɛrɛkikan sɛbɛninw [Layidu Kura] kɔnɔ min b’a to mɔgɔ ka miiri yiribolo fila koo la.”

Vɛrise caaman kɔnɔ, Bibulu sɛbɛbagaw be kumaden wɛrɛ lo fɔ k’a yira u ye Yezu gwengwe fɛɛn min kan. O ye gɛrɛkikan kumaden zilɔn ye (Kɛwaliw 5:30; 10:39; 13:29; Galatikaw 3:13; 1 Piyɛri 2:24). O kumaden kɔrɔ ko “lɔgɔ” wala “bere wala yiri.” Kɔrɔ wɛrɛ t’a la.

 A ka gafe kɔnɔ, Das Kreuz und die Kreuzigung (kuruwa ni mɔgɔ gwengweni), Ɛrimani Fulda b’a ɲɛfɔ fɛɛn min kama tuma caaman na, u tun be mɔgɔ gwengwe poto gwansan kan: “Yɔrɔ minw tun sugandira mɔgɔ gwengweni kama bɛɛ ɲɛ na, yiriw tun tɛ sɔrɔ o yɔrɔ dɔw la. O kama, u tun be cɛtigɛyiri gwansan lo turu duguma. U tun be sariya tiɲɛbagaw siri o cɛtigɛyiri kan u kɛtɔ k’u bolow siri wala k’u gwengwe u kuun san fɛ. Tuma caaman na seenw fana tun be siri wala ka gwengwe.”

Nka, daliluw bɛɛ la barikaman be sɔrɔ Ala ka Kuma lo kɔnɔ. Ciden Pol y’a fɔ ko: “A fɔra Ala ka kuma na ko ni mɔgɔ o mɔgɔ dulonna yiri la, k’o tigi ye dangaden ye. Krista yɛrɛ sɔnna ka kɛ dangaden ye an kosɔn, waasa k’an kisi sariya ka danga ma.” (Galatikaw 3:13). Yan, Pol be Deteronɔmu 21:22, 23 lo kofɔra. O vɛrise be poto lo kofɔ ka gwɛ, kuruwa koo tɛ. Mɔgɔ tun mana faga o cogo la, u tun b’a jati “dangaden” ye. O kama a bɛnnen tɛ kerecɛnw k’u ka boonw masiri ni kuruwa ye Yezu gwengwenen be min kan.

Saan 300 fɔlɔ minw tɛmɛna Krista salen kɔ, minw tun b’a fɔ k’olu ye kerecɛnw ye, foyi t’a yira ko u tun be batoli kɛ ni kuruwa ye. Nka, saan kɛmɛkulu naaninan na, masacɛ Kɔnsitantɛn min tun ye kafiri ye, ale tubira ka don kerecɛn murutilen ka diinan kɔnɔ, ani a y’a ɲini ko kuruwa ka kɛ o diinan tagamasiɲɛ ye. Kɔnsitantɛn ka ŋaniya ka kɛ min o min ye, kuruwa ni Yezu Krista ka koo tun tɛ sira kelen kan abada. Tiɲɛn na, kuruwa bɔra kafiriw lo fɛ. Katolikiw ka gafe dɔ (New Catholic Encyclopedia ) sɔnna a la ko: “Kuruwa koo tun be yen ka kɔn kerecɛnya ɲɛ ani dɔw fana be baara kɛ n’a ye n’u tɛ kerecɛnw ye.” Gafeba caaman wɛrɛw b’a yira ko kuruwa koo ani boli batoli ni kakalaya koo tun be taga ɲɔgɔn fɛ.

O la do, mun na o kafiriya tagamasiɲɛ yiriwara ten do? A be komi o kɛra walisa kafiriw ka tuubi cogo nɔgɔman na ka don kerecɛn tɔgɔtigiw ka diinan kɔnɔ. Nka, ka bonya la kafiriya tagamasiɲɛ fɛɛn o fɛɛn kan, Bibulu b’a yira ka gwɛ ko o daganen tɛ (2 Kɔrɛntikaw 6:14-18). A fana b’a fɔ ko bolibatoli  si man kan ka kɛ (Ekisode 20:4, 5; 1 Kɔrɛntikaw 10:14). O kama joo be kerecɛn sɔbɛw fɛ ka ban ka batoli kɛ ni kuruwa ye. *

^ dakun 4 Ni i be kunnafoni wɛrɛw fɛ kuruwa koo la, i k’a filɛ gafe Comment raisonner à partir des Écritures kɔnɔ, a ɲɛɛ 77-81. Jehova Seerew lo y’a sɛbɛ.