Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Yala Ala tun b’a fɛ nin lo ka kɛ wa?

Yala Ala tun b’a fɛ nin lo ka kɛ wa?

ZURUNALI o zurunali kalan ka filɛ. Telewisɔn filɛ wala arajo lamɛn. Kojugukɛ ni marifakɛlɛ ani benkannikow ka ca kojugu! Miiri k’a filɛ kunko minw be e yɛrɛ kan. N’a sɔrɔ bana wala i ka mɔgɔ sɔbɛ dɔ ka saya b’i dusu kasira. N’a sɔrɔ i be miiri komi mɔgɔ ɲuman Zɔbu min y’a fɔ ko: “Tɔɔrɔ ye ne labɔ.”—Zɔbu 10:15.

I k’i yɛrɛ ɲininga:

 • Yala Ala tun b’a fɛ nin lo ka kɛ ne ni mɔgɔ tɔɔw la wa?

 • Ne be se ka dɛmɛ sɔrɔ min ka n’ ka kunkow ɲɛnabɔ?

 • Yala hɛɛrɛ bena na kɛ dugukolo kan loon dɔ wa?

Bibulu b’o ɲiningaliw jaabi. O jaabiliw be mɔgɔ wasa.

 BIBULU B’A FƆ KO ALA BENA YƐLƐMANI NUNU KƐ DUGUKOLO KAN.

 • “A bena u ɲaji bɛɛ cɛ. Saya kɔni, o tɛ yen tugu. Mɔgɔ tena sa, mɔgɔ tena kasi, mɔgɔ tena tɔɔrɔ tugu. Bari, diɲɛkura lo, kɔrɔman n’a kɔnɔnafɛnw bɛɛ tununa bugubugu.”—Yirali 21:4

 • “Senkelenninw bena pan i ko mankalanin.”—Ezayi 35:6

 • “Fiɲɛntɔw ɲaa bena yɛlɛ.” —Ezayi 35:5

 •  “Mɔgɔ salen minnu bɛ kaburuw kɔnɔ . . . u na bɔ yen.”—Zan 5:28, 29, ABM

 • “Dugumɔgɔ si tɛna a fɔ ko: ‘Ne man kɛnɛ.’ ”—Ezayi 33:24, NW

 • “Sɛnɛfɛnw bena caya dugukolo kan.”—Zaburuw 72:16, NW

 A ƝINI KA NAFA SƆRƆ BIBULU KA KALAN NA

Koo minw yirala ka tɛmɛ, kana a miiri k’o ye siko gwansan dama ye. Ala ye layidu ta ko a bena o koow dafa ani Bibulu b’a ɲɛfɔ a bena o kɛ cogo min na.

Nka Bibulu tɛ dan o dɔrɔn ma. A b’a yira i la cogo min na i be se ka ɲɛnamaya kɛ hɛɛrɛ la kabini sisan yɛrɛ. Miiri dɔɔni i yɛrɛ ka haminankow n’i kunkow la. O be se ka kɛ wariko, denbayako, kɛnɛyako wala i ka mɔgɔ sɔbɛ dɔ saya koo ye. Bibulu be se k’i dɛmɛ k’i ka kunkow ɲɛnabɔ. A fana be se ka ɲiningali nunu jaabi k’i dusu saalo:

 • Mun na tɔɔrɔ b’an kan?

 • An be se k’an ka haminankow ɲɛnabɔ cogo di?

 • An be se ka mun lo kɛ walisa dɔ ka fara an ka denbaya ka hɛɛrɛ kan?

 • Mun lo be kɛ saya kɔ?

 • Yala an bena an ka mɔgɔ salenw ye tugun wa?

 • Mun na an be se ka la a la ko Ala bena a ka layiduw dafa?

 Komi i be gafe nin kalanna, o b’a yira ko i b’a fɛ k’a lɔn Bibulu be min fɔ. A bena i dɛmɛ. I k’a kɔrɔsi ko ɲiningali dɔw be sɔrɔ gafe ɲɛɛw jukɔrɔ. U ɲɛsinna dakunw ma. A diyara mɔgɔ miliyɔn caaman ye ka baro kɛ ni Jehova Seerew ye Bibulu kan: Ɲiningaliw be kɛ u ye ani olu be jaabili di. An jigi b’a la ko a bena diya e fana ye. I ye koo diiman, koo nafaman min daminɛ ten, an be Ala deli a k’i duga o la: O min ye k’a ɲini k’a lɔn kalan tigitigi min be Bibulu kɔnɔ!