Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 105nan: U be kɔnɔni kɛra

Maana 105nan: U be kɔnɔni kɛra

I ƝƐƐ be mɔgɔ minw na yan, Yezu ka kalandenw lo. U tora Zeruzalɛmu i ko Yezu tun y’a ɲini u fɛ cogo min na. K’u bɛɛ to kɔnɔni na ɲɔgɔn fɛ, mankanba dɔ ye boon fa. A tun be i n’a fɔ fɔɲɔba mankan. U ye nɛnkun dɔw ye i ko tasuma manaw, minw tilantilanna ka sigi kalanden bɛɛ kelen kelen kuun na. I ɲɛɛ tɛ tasuma na u kelen kelen bɛɛ kuun na wa? Nin bɛɛ kɔrɔ ye mun ye?

Hakili senu jigira kalanden fɔlɔw kan

Kabako lo! Yezu kɔsegira sankolo la a Faa fɛ, ani a ye Ala ka hakili senu jigi a ka kalandenw kan. I b’a lɔn o hakili senu y’u lasun ka fɛɛn min kɛ wa? U bɛɛ y’a daminɛ ka kaan wɛrɛw fɔ.

Mankan min kɛra i ko fɔɲɔba, mɔgɔ caaman y’o mɛn Zeruzalɛmu kɔnɔ ani u nana a filɛ fɛɛn min kɛra. U dɔw tun bɔra jamana wɛrɛw la ka na Israɛldenw ka Pantekɔti fɛti la. O lonanw kabakoyara fɔɔ k’a dama tɛmɛ! Kalandenw tun be Ala ka kooba kɛnin minw fɔra, u bɛɛ tun b’o mɛnna u ka kaanw na.

Lonanw ko: “Mɔgɔ minw be kumana wo, u bɛɛ te Galilekaw ye wa? A do kɛra di n’an bɛɛ b’u ka kuma mɛnna an ka kaan na?”

O la, Piyɛri wulila ka kuma ta. A y’a kaan kɔrɔta ani a y’a ɲɛfɔ jama ye cogo min na u ye Yezu faga ani Jehova y’a kunu k’a bɔ saya la. Piyɛri ko: ‘Sisan, Yezu siginin be Ala kinibolo fɛ sankolo la. Ani a tun ye layidu ta hakili senu min koo la, a y’o lo jigi an kan. Aw ɲɛɛw ani aw tulow be o lo la.’

Ayiwa, o kuma mɛnnin kɔ, mɔgɔ caaman dusu tiɲɛna Yezu ka tɔɔrɔ kosɔn. U ye Piyɛri ɲininga ko: “An ka kan ka mun kɛ?” A y’u jaabi ko: ‘ A’ ye aw ka ɲɛnamaya kɛcogo yɛlɛma ani ka batize.’ O loon yɛrɛ la mɔgɔ waa saba ɲɔgɔn batizera ka kɛ Yezu ka kalandenw ye.

Kɛwaliw 2:1-47.Ɲiningaliw

 • I ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan, ka Yezu ka kalandenw to kɔnɔni na Zeruzalɛmu mun lo kɛra?
 • Lonan minw tun nana Zeruzalɛmu, mun lo y’u kabakoya?
 • Piyɛri ye mun lo ɲɛfɔ jama ye?
 • Piyɛri ka kuma ye mun lo kɛ jama na, ani a y’a fɔ u ye k’u ka mun lo kɛ?
 • Saan 33 ka Pantikɔti loon na, mɔgɔ joli lo batizera?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Kɛwaliw 2:1-47 kalan.

  Piyɛri ka kuma minw be sɔrɔ Kɛwaliw 2:23, 36 kɔnɔ, u b’a yira cogo di ko Yahutuw ka siya bɛɛ niin be Yezu saya koo la? (1 Tes. 2:14, 15)

  Ka tɛmɛ Bibulu fɛ ka hakilijagabɔ kɛ ni mɔgɔw ye, Piyɛri ye o koo ɲɛyira ka ɲɛ cogo di? (Kɛw. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kɔl. 4:6)

  Yezu tun ko a bena ‘sankolo masaya konnigɛw’ di Piyɛri ma. Piyɛri ye baara kɛ cogo di ni konnigɛ fɔlɔ ye? (Kɛw. 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19)