Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 93nan: Yezu be jamaw balo

Maana 93nan: Yezu be jamaw balo

KOJUGUBA dɔ kɛra. U ye Zan Batizelikɛla faga. A koo tun man di masacɛ ka muso Erɔdiyadi ye. A ye masacɛ lasun a y’a to u ye Zan kuun tigɛ.

Yezu ye Zan fagako mɛn minkɛ, a dusu kasira kosɔbɛ. A tagara yɔrɔ dɔ la a dan na. Nka, jama tugura a kɔ. A ye jama ye tuma min na, u hinɛ donna a la. O kama, a y’u kalan Ala ka Masaya koo la, ani a y’u ka banabagatɔw kɛnɛya.

Wulafɛ, a ka kalandenw gwɛrɛla a la k’a fɔ a ye ko: ‘Suu be ɲini ka ko, yan do ye yɔrɔ lakolon ye. Sira di jama ma u ka taga dafɛduguw la ka dumuni san u yɛrɛw ye.’

Yezu be jamaw balola

Yezu y’u jaabi ko: ‘U man kan ka taga, aw yɛrɛ ka dumuni di u ma.’ A y’i yɛlɛma k’a Filipu ɲininga ko: “An bena taga dumuni san min k’a di jama nin ma waasa u bɛɛ ka se ka fa?”

Filipu y’a jaabi ko: ‘Ka buru san walisa bɛɛ ka se ka dɔɔni dɔɔni yɛrɛ sɔrɔ, o bena kɛ wari caaman ye dɛ!’ Andere y’a fɔ ko: ‘An ka dumuni be cɛdennin nin bolo, burukun duuru ni jɛgɛ deen fila lo. Nka o be mun ɲɛ nunu bɛɛ ma.’

Yezu ko: ‘ A’ y’a fɔ jama ye ko u ka sigi biin kan.’ O kɔ, a y’o dumunifɛnw ta ka barika la Ala ye ani a y’a daminɛ ka buruw karikari. Sisan, a ka kalandenw ye buru ni jɛgɛ tilan jama cɛ. Cɛɛw tun ye mɔgɔ waa duuru ye, musow ni denmisɛnw bele tun ka ca n’o ye. U bɛɛ ye dumuni kɛ fɔɔ ka fa. A ka kalandenw ye dumuni tɔɔ cɛ ka segi tan ni fila fa n’o ye!

Sisan, Yezu y’a fɔ a ka kalandenw ye k’u ka don kuru kɔnɔ ka Galile baji tigɛ. Sufɛ, fɔɲɔba dɔ wulila ani jikuru ye u ka kurun fifafifa. Kalandenw siranna kosɔbɛ. O kɔ, dugutilama u ye mɔgɔ dɔ ye a be tagamana jii kan ka na u fan fɛ. Siranya kosɔn u tora ka kule, sabu u m’a lɔn fɛɛn min lo.

Yezu ko: ‘Aw kana siran, ne lo.’ U bele ma la a la. O kama, Piyɛri ko: “Matigi, ni ele lo tiɲɛ na, a fɔ ko ne ka na e fɛ yen jii kan.” Yezu y’a fɔ a ye ko: “Na.” Piyɛri bɔra kurun kɔnɔ ka tagama jii kan! Nka siranya y’a minɛ minkɛ, a y’a daminɛ ka jigi jii jukɔrɔ. Yezu y’a kisi.

Kɔfɛ, Yezu ye dumuni di mɔgɔ waa caaman ma tugun. A y’o kabako kɛ ni burukun wolonfila ani jɛgɛmisɛn damanin ye. Bɛɛ fana ye dumuni kɛ fɔɔ ka fa. N’an be miiri Yezu ka mɔgɔ minɛcogo la, o tɛ an kabakoya wa? A ka masaya wagati la, foyi tɛna dɛsɛ an fɛ!

Matiyo 14:1-32; 15:29-38; Zan 6:1-21.Ɲiningaliw

 • Kojuguba juman lo ye Zan Batizelikɛla sɔrɔ, ani o ye mun kɛ Yezu la?
 • Jama minw tugura Yezu kɔ, a ye mun lo kɛ k’u balo, ani dumuni hakɛ juman tɔɔ tora?
 • Mun lo ye kalandenw lasiran sufɛ, ani mun lo ye Piyɛri sɔrɔ?
 • Yezu ye mɔgɔ waa caaman balo cogo di siɲɛ filanan na?
 • Ala mana Yezu sigi masaya la a ka dugukolo mara, mun na o bena kɛ koo ɲuman daan ye?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Matiyo 14:1-32 kalan.

  Matiyo 14:23-32 b’an dɛmɛ ka mun lo faamu Piyɛri ka jogo koo la?

  Bibulu b’a yira cogo di ko Piyɛri kɔgɔra ani ko a ye see sɔrɔ a ka yɛrɛminɛbaliya kan? (Mat. 14:27-30; Zan 18:10; 21:7; Kɛw. 2:14, 37-40; 1 Piyɛri 5:6, 10)

 • Matiyo 15:29-38 kalan.

  Yezu Faa ye dumunifɛn minw di a ma, cogo di a y’a yira ko a be a Faa bonya o koo la? (Mat. 15:37; Zan 6:12; Kɔl. 3:15)

 • Zan 6:1-21 kalan.

  Bi, kerecɛnw be se ka Yezu ladegi cogo di ka bonya la gofɛrɛnɛman kan? (Zan 6:15; Mat. 22:21; Ɔrɔm. 12:2; 13:1-4)