I B’A lɔn fɛɛn min kama cɛɛ nin be Jehova delila wa? Mun na a ye lɛtɛrɛw fɛnsɛn Jehova ka sarakabɔlan ɲɛfɛ? Cɛɛ nin tɔgɔ ko Ezekiyasi. Israɛl siya fila minw be worodugu fan fɛ, olu ka masacɛ lo. A dusu kasinin lo kosɔbɛ. I b’a lɔn fɛɛn min kama wa?

Masacɛ Ezekiyasi be delili kɛra

A dusu kasinin lo sabu Asirikaw nana a ka jamana kɛlɛ yɔrɔ. A b’a lɔn ko u ye saheli siya tan halaki ka ban ani Jehova m’o siya tan dɛmɛ sabu u ka kojugukɛ tun ka ca.

Asiri masacɛ ye lɛtɛrɛw ci Ezekiyasi ma. A ye o lɛtɛrɛw lo fɛnsɛn Ala ɲɛɛ kɔrɔ. O lɛtɛrɛw kɔnɔ, Asiri masacɛ ye Jehova dɔgɔya, ani a tun b’a fɛ Ezekiyasi k’a yɛrɛ don ale bolo. O lo kama Ezekiyasi be delili kɛra ko: ‘Jehova, an bɔsi Asiri masacɛ bolo janko siyaw bɛɛ k’a lɔn ko ele kelenpe lo ye Ala ye.’ Yala Jehova y’a lamɛn wa?

Ezekiyasi tun ye masacɛ ɲuman ye. A tun tɛ kelen ye ni siya tan ka masacɛ juguw ye. A tun be dan na fana n’a faa masacɛ jugu Akazi ye. A tun b’a janto ka Ala ka sariyaw bɛɛ labato. O lo kama, Ezekiyasi tilara delili la tuma min na, kira Ezayi ye Jehova ka kuma lase a ma ko: ‘Asiri masacɛ tɛna don yan, a tɛna don Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ. A ka kɛlɛden si tɛna gwɛrɛ a la. U tɛna biɲɛ si bon yan.’

Jaa filɛ. I ɲɛɛ be kɛlɛden minw suuw la, jɔn lo? Asirikaw lo. Jehova ye Ezekiyasi dɛmɛ a kɛtɔ k’a ka mɛlɛkɛ ci ka na Asirikaw ka kɛlɛden 185 000 faga suu kelen kɔnɔ. O kama Asiri masacɛ wulila ka kɔsegi a ka jamana na.

Asiri ka kɛlɛdenw suuw

Siya fila ka masaya kisira. A kɔnɔ mɔgɔw tora hɛɛrɛ la wagati dɔ kɔnɔ. O kɔ Ezekiyasi sara, a dencɛ Manase sigira masaya la a nɔɔ na. Manase n’a dencɛ Amɔn min tugura a kɔ, u fila bɛɛ tun ye masacɛ juguw ye. O kɛra sababu ye fariyakow donna jamana kɔnɔ tugun. Amɔn ka baaradenw y’a faga ani a dencɛ Zoziyasi sigira masaya la a nɔɔ na Israɛl siya fila kun na.

2 Masacɛw 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Ɲiningaliw

 • Cɛɛ min be jaa nin kan, jɔn lo, ani mun na a dusu kasinin lo?
 • Ezekiyasi ye lɛtɛrɛ minw fɛnsɛn Ala ɲɛɛ kɔrɔ, jɔn lo y’u ci a ma ani mun na a be delili kɛra?
 • Ezekiyasi tun ye masacɛ sifa juman ye, ani Jehova tɛmɛna kira Ezayi fɛ ka kuma jumanw lase a ma?
 • I ko i ɲɛɛ b’a la jaa nin kan, Jehova ka mɛlɛkɛ ye mun lo kɛ Asirikaw la?
 • Israɛl siya fila ka masaya mɔgɔw tora hɛɛrɛ la wagati dɔ kɔnɔ, nka mun lo kɛra Ezekiyasi sanin kɔ?

Ɲiningali wɛrɛw

 • An ka 2 Masacɛw 18:1-36 kalan.

  Asiri kɛlɛmasa Rabsake y’a ɲini ka Israɛldenw ka limaniya nagasi cogo di? (2 Mas. 18:19, 21; Ɛkiz. 5:2; Zab. 64:4)

  Jehova Seerew be Ezekiyasi ladegi cogo di ni mɔgɔw b’u kɛlɛ? (2 Mas. 18:36; Zab. 39:2; Tal. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 • An ka 2 Masacɛw 19:1-37 kalan.

  Bi, Jehova sagokɛlaw be Ezekiyasi ladegi cogo di tɔɔrɔ wagati la? (2 Mas. 19:1, 2; Tal. 3:5, 6; Eburuw 10:24, 25; Zaki 5:14, 15)

  Senakeribu ma see sɔrɔ koo saba juman na, ani ka kɛɲɛ ni kiraya kumaw ye, Senakeribu tun ye jɔn lo tagamasiɲɛ ye? (2 Mas. 19:32, 35, 37; Yir. 20:2, 3)

 • An ka 2 Masacɛw 21:1-6, 16 kalan.

  Mun na an be se k’a fɔ ko Manase ɲɔgɔn masacɛ jugu ma sɔrɔ Zeruzalɛmu kɔnɔ? (2 Til. Kib. 33:4-6, 9)