E, E! JAMA be mun lo kɛra ten? U be misiden dɔ lo batora! Mun lo y’u bila o la?

Komi Musa tun be mɛɛnna kulu kan, jama y’a fɔ ko: ‘An m’a lɔn fɛɛn min ye Musa sɔrɔ yen. O kama, an ka ala dɔ dilan min bena an ɲɛɛ minɛ ka bɔ yɔrɔ nin na.’

Musa ye walaka kabakurulaman fili duguma

Musa balimacɛ Arɔn ko: ‘Basi tɛ. Sanu minw be aw tulow la, aw k’u bɔ ka na n’u ye ne fɛ yan.’ Arɔn y’o sanu minɛ u fɛ k’o yeelen k’o kɛ sanu misiden ye. Jama ko: ‘An ka Ala min ye an labɔ Misira, o filɛ!’ O kɔ, Israɛldenw ye fɛtiba kɛ ani k’o sanu misiden bato.

Jehova ye o ye minkɛ, a dimina kosɔbɛ. O kama, a y’a fɔ Musa ye ko: ‘Teliya ka jigi sabu jama be koo juguba dɔ kɛra. U ɲinɛna ne ka sariyaw kɔ ani u be birila ka sanu misiden bato.’

Jama be sanu misiden batora

Musa teliyara ka jigi ka bɔ kulu kan. A gwɛrɛla jama na tuma min na, a y’a ye ko u be dɔnkili lara ani u be dɔɔn kɛra ka sanu misiden lamini! Musa dimina fɔɔ sariya sɛbɛnin tun be walaka kabakurulaman fila minw kan, a y’u fili duguma, ani u karikarila. A ye sanu misiden ta k’a jɛni fɔɔ k’a kɛ buguri ye.

Jama tun ye koo juguba lo kɛ ten. O kama, Musa y’a fɔ cɛɛ dɔw ye ko u ka u ka kɛlɛkɛmuruw ta. A ko: ‘Mɔgɔ jugu minw ye sanu misiden bato, u ka kan ka faga.’ O cɛɛw ye mɔgɔ waa saba faga! O koo b’a yira ko an ka kan k’an janto an kana ala wɛrɛ si bato Jehova kelenpe kɔ.

Ɛkizɔdi 32:1-35.Ɲiningaliw

 • Jaa nin kan, jama be mun lo kɛra, ani mun na do?
 • Mun lo y’a to Jehova dimina, ani Musa ye mun lo kɛ tuma min na a ye jama ka kɛwale ye?
 • Musa y’a fɔ cɛɛ dɔw ye ko u ka mun kɛ?
 • Maana nin be kalan juman di an ma?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Ɛkizɔdi 32:1-35 kalan.

  Ka tiɲɛn batoli ni ngalon diinan ka koow ɲagami ɲɔgɔn na, maana nin be Jehova ka miiriya yira o koo la cogo di? (Ɛkiz. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)

  Kerecɛnw ka kan ka kɔrɔsili juman kɛ u ka ɲɛnagwɛ koo la, i n’a fɔ dɔnkili wala dɔɔn? (Ɛkiz. 32:18, 19; Efɛz. 5:15, 16; 1 Zan 2:15-17)

  Levi bɔnsɔnw ye ɲɛyirali ɲuman juman di tilennenya lafasali koo la? (Ɛkiz. 32:25-28; Zab. 18:26)