Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 11nan: Sanmuru fɔlɔ

Maana 11nan: Sanmuru fɔlɔ

NUHUN n’a ka denbaya bɔnin kɔ kurun kɔnɔ, yala i b’a lɔn a ye koo fɔlɔ min kɛ wa? A ye saraka bɔ Ala ye i n’a fɔ i ɲɛɛ b’a la cogo min na jaa nin kan. Nuhun ye bɛgɛnw saraka walisa ka barika la Ala ye sabu a y’a ka denbaya kisi sanjiba ma.

Kurun ni sanmuru

E ka miiri la, yala Ala ye a ka saraka minɛ wa? Ɔnhɔn, a y’a minɛ. Ani, a ye layidu ta Nuhun ye ko a tɛna duniɲa halaki ka ye tugun ni sanjiba ye.

A ma mɛɛn, dugukolo jara, ani Nuhun n’a ka denbaya ye ɲɛnamaya kɛcogo kura daminɛ u bɔnin kɔ kurun kɔnɔ. Ala ye duga kɛ Nuhun n’a dencɛw ye k’a fɔ u ye ko: “Aw ka deenw wolo ka caya ka dugukolo fa.”

Nka kɔfɛ, mɔgɔw tun mana sanjiba koo mɛn, u tun be se ka siran ko kɔni a ɲɔgɔnna dɔ tɛna kɛ tugun dɛ. O kama, Ala ye tagamasiɲɛ dɔ di mɔgɔw ma min tun bena u hakili jigi a ka layidu la ko a tɛna duniɲa kuru bɛɛ halaki ka ye tugun ni sanjiba ye. I y’a lɔn a ye tagamasiɲɛ min di walisa k’u hakili jigi wa? O tagamasiɲɛ ye sanmuru ye.

Nuhun n’a ka denbaya

Tuma caaman na, tile mana bɔ sanji bennin kɔ, sanmuru be bɔ o wagati lo la. Kulɛri cɛɲumanba caaman be sanmuru la. Yala i delila k’a dɔ ye wa? I ɲɛɛ b’a dɔ la jaa nin kan wa?

Ala ye min fɔ, o filɛ nin ye ko: ‘Ne ye layidu ta ko n’ tɛna mɔgɔw ni bɛgɛnw bɛɛ halaki ka ye tugun ni sanjiba ye. Ne be n’ ka sanmuru bila sankaba la. A mana bɔ, ne bena a ye ani ne hakili bena jigi n’ ka layidu la.’

O la, i mana sanmuru ye, a ka kan k’i hakili jigi mun lo la do? Ayiwa, a ka kan k’i hakili jigi Ala ka layidu la ko a tɛna duniɲa halaki ka ye tugun ni sanjiba ye.

Zɛnɛzi 8:18-22; 9:9-17.Ɲiningaliw

 • I ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan cogo min na, Nuhun ye mun lo kɛ a bɔnin kɔ kurun kɔnɔ?
 • Ala ye cikan juman di Nuhun n’a ka denbaya ma sanjiba tɛmɛnin kɔ?
 • Ala ye layidu juman lo ta?
 • An mana sanmuru ye, a ka kan k’an hakili jigi mun lo la?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Zɛnɛzi 8:18-22 kalan.

  An be se ka kɛ “kasa diman” ye Jehova fɛ cogo di? (Zɛnɛzi 8:21; Eburuw 13:15, 16)

  Jehova ye mun lo fɔ adamaden dusukun koo la? O kama, an ka kan k’an janto mun lo la? (Zɛnɛzi 8:21; Mat. 15:18, 19)

 • Zɛnɛzi 9:9-17 kalan.

  Jehova ye layidu juman lo ta dugukolo kan danfɛnw bɛɛ ye? (Zɛnɛzi 9:10, 11)

  Sanmuru layidu bena to sen kan fɔɔ tuma juman? (Zɛnɛzi 9:16)