Taga a kɔnɔkow lajɛ

I filankuruw be min miiri

I filankuru minw be duniɲa kuru bɛɛ kɔnɔ, u dɔw y’a lakali videwow la gwɛlɛya minw b’u kan ani u be sera k’u ɲɛnabɔ cogo min na. O videwow filɛ.

 

Ka koow bila ka suma: Kanbelew ni sunguruw be min miiri o koo la

Ka koow bila ka suma: Kanbelew ni sunguruw ye min fɔ o koo la, o lamɛn. U b’a yira gwɛlɛya min b’o la, ani nafa min b’a la ka baara kɛ n’i ka wagati ye hakilitigiya la.

Kanbelew ni sunguruw b’a ɲɛfɔ ko Ala be yen

Miniti saba videwo nin na, kanbelew ni sunguruw b’a ɲɛfɔ mun kama u lanin b’a la ko Danbaga dɔ be yen.

Kanbele ni sunguru dɔw be kuma Bibulu kalangwɛ koo la

Ka kalangwɛ kɛ, o man nɔgɔ tuma bɛɛ. Nka kuun b’a la an ka jijaliw kɛ ka Bibulu kalan. Kanbele ni sunguru mɔgɔ naani b’a ɲɛfɔ Bibulu kalangwɛ y’u nafa cogo min na.

Ɲɛnamaya kɛcogo min ɲɔgɔn tɛ yen

I b’a fɛ ka ninsɔndiya sɔrɔ ɲɛnamaya la wa? I ka laɲinita ye mun lo ye ani i be labɛn jumanw lo kɛra? Cameron y’a lakali cogo min na a ye ninsɔndiya sɔbɛ sɔrɔ ani min b’a yira ko a ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲɔgɔn tɛ yen. A filɛ.