Taga a kɔnɔkow lajɛ

Ɲɛnamaya kuun ye mun lo ye?

Ɲɛnamaya kuun ye mun lo ye?

Bibulu ka jaabili

 Ɲiningali minw ɲɛsinna ɲɛnamaya kuun ma, mɔgɔw b’o ɲiningaliw kɛ cogo caaman na i n’a fɔ: “Mun na an be dugukolo kan?” wala “kuun be n’ ka ɲɛnamaya la wa?” Bibulu b’a fɔ ko an ka ɲɛnamaya kuun ye ka teriya kɛ ni Ala ye. An ka miiriya jɔnjɔn dɔw lajɛ Bibulu be minw fɔ o koo la.

  •   Ala ye an Danbaga ye. Bibulu b’a fɔ ko: “Ale lo ye an dan, an y’a ta ye.”—Zaburuw 100:3; Yirali 4:11.

  •   Ala ye an dan ani ka danfɛn tɔɔw fana dan kuun jɔnjɔn dɔ lo kama.—Ezayi 45:18.

  •   Ala y’an dan ani ka Alakow nege don an na. O lo kama, an b’a fɛ k’a lɔn an ka ɲɛnamaya kuun ye min ye (Matiyo 5:3). Ala b’a fɛ an k’an ka Alakow nege wasa.—Zaburuw 145:16.

  •   An bena se k’an ka Alakow nege wasa n’an be teriya kɛ ni Ala ye. Mɔgɔ caaman b’a miiri ko an tɛ se ka kɛ Ala teri ye. Nka Bibulu b’a fɔ ko: “Aw ye gwɛrɛ Ala la, ale fana bena gwɛrɛ aw la.”—Zaki 4:8; 2:23.

  •   N’an b’a fɛ ka kɛ Ala teri ye, fɔɔ an k’an ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’a sagonata ye an koo la. Bibulu b’a yira ka gwɛ Ala y’an dan kuun min kama. A b’a fɔ ko: “Siran Ala ɲa, k’a ta kumakanw sira tagama. Adamaden ta ko bɛɛ bɛ bɔ o le ra.”—Waajulikɛla 12:13, Biblu Ala ta Kuma.

  •   Sini ma, Ala bena tɔɔrɔ ban ani ka ɲɛnamaya banbali di a teriw ma, o kɔrɔ, a sagokɛlaw ma. O la, a sagonata tun ye min ye adamadenw koo la kabi u dantuma na, an bena se k’o diyabɔ.—Zaburuw 37:10, 11.