Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

I tun b’a lɔn wa?

I tun b’a lɔn wa?

Galen, mɔgɔw tun be taga voyazi la ni tasuma ye cogo di?

BIBULU b’a fɔ Zɛnɛzi 22:6 kɔnɔ ko walisa k’a yɛrɛ labɛn ka taga saraka bɔ yɔrɔjan dɔ la, Ibrayima “ye saraka jɛnilɔgɔ ta k’a la a dencɛ Isiyaka kuun na, ka tasuma ni muru ta a bolo. U fila tora ka taga ɲɔgɔn fɛ.”

Mɔgɔw tun be tasuma mɛnɛ cogo min na galen, Bibulu t’o fɔ an ye yɔrɔ si la. Ka ɲɛsin o koo ma, Bibulu sɛgɛsɛgɛla dɔ b’a miiri ko Ibrayima ni Isiyaka ye “tagamajan min kɛ, tasuma mananin tun tɛ se ka to o wagati bɛɛ la.” Tasuma min kofɔra, n’a sɔrɔ o tun ye fɛɛn dɔ ye tasuma be mɛnɛ ni min ye.

Dɔ wɛrɛw b’a fɔ ko galen, a tun man nɔgɔ mɔgɔw fɛ ka tasuma mɛnɛ. Sanni k’a ɲini ka tasuma mɛnɛ u yɛrɛ ma, a tun ka fisa mɔgɔw fɛ ka tasumakami bɔ u sigiɲɔgɔnw fɛ n’o be se ka kɛ. O lo kama, lɔnnikɛla caaman b’a miiri ko n’a sɔrɔ Ibrayima ye minan dɔ lo ta i n’a fɔ bɔgɔdaga juru be min na ka tasumakami don a kɔnɔ. N’a sɔrɔ a y’o tasumakami bɔ suu tɛmɛnin ka tasuma lo la (Ezayi 30:14). Mɔgɔw tun be tasumakami don minan dɔ kɔnɔ ka taga voyazi la. O la, u tun be se ka tasumakami la lɔgɔ misɛnw kan ka tasuma mɛnɛ. U tun be se k’o kɛ u ka voyazi kuru bɛɛ la.