KƆRƆSILI SANGASO—KALAN Saan 2017, awirilikalo 

Barokun minw bena lajɛ saan 2017, mɛkalo tile 29 ka taga se zuwekalo tile 2nan lɔgɔkun na, olu lo be sɔrɔ Kɔrɔsili Sangaso nin kɔnɔ.

“Ele y’i daa di koo min na, o kɛ”

K’i daa di koo dɔ la, o kɔrɔ ko di? K’i daa di Ala ma koo dɔ la, Bibulu be mun lo fɔ o koo la?

Mun lo tɛna kɛ yen tugun ni Ala ka Masaya nana?

Bibulu b’a fɔ ko duniɲa nin ye “banta le ye.” Nka, mun nin mun lo bena ban duniɲa nin ban tuma na?

DƆ KA ƝƐNAMAYA

N’ jijanin lo ka kɛ Krista ka sɔrɔdasi ye

U ye Demetrius Psarras don kaso la sabu a banna ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ. O kɔ, u ye tɔɔrɔbaw la a kan. O n’a t’a bɛɛ, a tora ka Jehova tando.

“E min be adamadenw bɛɛ kiti,” i be tilenninyakow lo kɛ tuma bɛɛ

Mun na an be se k’a fɔ ko Jehova tɛ se ka tilenbaliyako kɛ? Mun na o kɔrɔtanin lo kerecɛnw fɛ bi?

Jehova be tilenninyako jati cogo min na, yala e fana b’a jati ten wa?

An tɛ se ka tilenninyako jati i ko Jehova b’a jati cogo min na, n’an majiginin tɛ ani n’an tɛ sɔn ka yafa. Mun na do?

I yɛrɛ di ka baara kɛ Jehova ye walisa k’a tando!

A be se ka kɛ Ala sagokɛlaw ɲɛɛ na k’u be jijali minw kɛ, o ka dɔgɔ kojugu. O n’a t’a bɛɛ, u be jijali minw kɛ ka Sebagayabɛɛtigi Ala sago dafa, o ka di a ye.