Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

I yɛrɛ tanga kakalayakow ma

I yɛrɛ tanga kakalayakow ma

Jehova b’a ɲini an fɛ an tagamacogo ka kɛ dan na ni duniɲamɔgɔw ta ye (Lev. 18:3; w19.06 28 § 1).

Ka jɛnɛya kɛ n’i baden wala i faden ye, n’i cɛɲɔgɔn wala i musoɲɔgɔn ye, wala ni bɛgɛnw ye, Jehova b’o koow haramuya (Lev. 18:6, 22, 23; w17.02 20 § 13).

Jehova bena duniɲa nɔgɔnin nin halaki (Lev. 18:24, 25; Talenw 2:22; w14-F 7/1 7 § 2).

Sutana t’a fɛ an ka don Ala ka duniɲa kura kɔnɔ. Nka Jehova ka sariyakolow be se k’an tanga Sutana ka jaanw ma.

An be se k’a yira Jehova la cogo di ko kakalayakow ka gwo an ye?