Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Zanwiye tile 18-24

LEVITIKI 22-23

Zanwiye tile 18-24
  • Dɔnkili 86 ani delili

  • Dadon kumaw (mn. 1)

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

I SƆBƐ DON WAAJULI BAARA LA

  • Ɲɔgɔnyeko fɔlɔ (mn. 3): A daminɛ ni barokɛcogo modɛli ye. O kɔ, an ka zurunali dɔ di i lamɛnbaga ma min b’a ka ɲiningali dɔ jaabi. (th kalansen 13)

  • Viziti kura (mn. 4): A daminɛ ni barokɛcogo modɛli ye. An ka kalankɛ gafe dɔ di a tigi ma. (th kalansen 9)

  • Kalan (mn. 5): w07-F 7/15 26. Barokun: Israɛldenw tun ka kan ka taga ni ɔrizi suman kuun fɔlɔ min ye Alabatoso kɔnɔ, jɔn lo tun ka ɲi k’o suman tigɛ? (th kalansen 13)

KERECƐNW KA ƝƐNAMAYA