Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | ZƐNƐZI 12-14

Layidu dɔ, min ɲɛsinna an ma

Layidu dɔ, min ɲɛsinna an ma

12:1-3; 13:14-17

  • Jehova ye layidu min ta Ibrayima ye, o ye garanti ye min sababu la Yezu n’a marakɛɲɔgɔnw bena masaya kɛ sankolo la.

  • A be komi o layidu sigira sen kan saan 1943 ka kɔn Krista Tile Ɲɛ, tuma min na Ibrayima ye Efarati baji cɛtigɛ n’a be tagara Kanan.

  • O layidu bena to sen kan fɔɔ tuma min na Masiya ka Masaya bena Ala juguw halaki ani ka duga lase adamadenw bɛɛ ma dugukolo kan.

Jehova ye Ibrayima duga a ka limaniyaba kosɔn. Jehova ye layidu min ta Ibrayima ye, an bena duga jumanw lo sɔrɔ o sababu la, n’an b’a yira ko an limaniyanin lo Jehova ka layiduw la?