Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | ZƐNƐZI 44-45

Yusufu be yafa a kɔrɔw ma

Yusufu be yafa a kɔrɔw ma

44:1, 2, 33, 34; 45:4, 5

A be se ka gwɛlɛya an ma ka yafa, sanko ni mɔgɔ dɔ y’a lawuli a kama ka don an gasi la. Mun lo ye Yusufu dɛmɛ ka yafa a kɔrɔw ma tuma min na u ye koo jugu kɛ a la?

  • Yusufu m’a ɲini k’a yɛrɛ mɔnɛbɔ, nka a ye dalilu dɔw ɲini a be se ka basigi minw kan walisa ka yafa.—Zab. 86:5; Luka 17:3, 4.

  • A ma dimi mara, nka a ye Jehova ladegi, ale min be sɔn ka yafa.—Mise 7:18, 19.

Ne be se ka Jehova ladegi cogo di yafali koo la?