Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | EBURUW 4-6

I seko bɛɛ kɛ ka don Ala ka lafiɲɛlon na

I seko bɛɛ kɛ ka don Ala ka lafiɲɛlon na

4:11

An be se ka don Jehova ka lafiɲɛlon na n’an be koow kɛ ka kɛɲɛ n’a sagonata ye, a ka ɔriganisasiyɔn be o min yira an na. An ka ɲi k’an yɛrɛ ɲininga ko: “Yala n’ be sɔn ladiliw la wa? Ni yɛlɛmani dɔ kɛra vɛrise dɔ faamuyacogo la, ne b’o koo ta cogo di?”

Koo jumanw lo be n’ ka kanminɛli kɔrɔbɔ?