Saan 1945 la, balimacɛ kantigi dɔw hɔɔrɔnyara ka bɔ kaso la Alemaɲi jamana na

ƝƐNAMAYA ANI WAAJULI BAARA LAJƐNSƐBƐ Saan 2019, sɛtanburukalo 

Barokɛcogo modɛliw

Barokɛcogo modɛli minw b’a yira ko Ala b’a janto an kelen kelen bɛɛ la.

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

‘Wagati bɛɛ sarakalasebaga, Mɛlikisedɛki cogo la’

Mɛlikisedɛki tun ye Yezu bisigi ye: cogo di do?

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

“Fɛnɲuman nata taamasiɲɛ”

Cogo juman na fanibugu ka koow tun ɲɛsinna kunmabɔsara koo ma?

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

Limaniya kɔrɔtanin lo kosɔbɛ

Limaniya ye mun lo ye? Mun na a kɔrɔtanin lo kerecɛnw ka kɛ ni limaniya ye?

KERECƐNW KA ƝƐNAMAYA

I bena mun lo kɛ jaa tuma na?

Funteni ni jaa tuma minw kofɔra Zeremi 17:8 la, mun lo bena an dɛmɛ ka to seen kan n’o wagati sera?

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

Kololi b’a yira ko Jehova b’an kanu

Jehova be mɔgɔ kolo cogo sifa caaman na. Hali n’o be mɔgɔ dusu kasi tuma dɔw la, n’an sɔnna o ma, o be fɔrɔmasɔn di an ma ani an be kɛ kerecɛn ɲumanw ye.

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

Sira min be taga ni mɔgɔ ye jurumu ni saya la

Miiriya bɛnbaliw lo b’an lasun ka koo juguw kɛ. Ni miiriya bɛnbaliw donna an hakili la, an be se ka mun lo kɛ walisa an kana sira dɔ ta min be taga ni mɔgɔ ye jurumu ni saya la?

KERECƐNW KA ƝƐNAMAYA

‘O koow dama ka kɛ aw ka miiri ye’

Sutana b’a fɛ ka miiriya bɛnbaliw fa an hakili la. An be se k’a kɛlɛ cogo di?