Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | YIRALI 20-22

A filɛ! “N be fɛɛn bɛɛ kɛ kura ye”

A filɛ! “N be fɛɛn bɛɛ kɛ kura ye”

21:1-5

Jehova y’a daa di ko a bena koo bɛɛ kɛ kura ye.

  • “Sankolokura”: O ye gofɛrɛnɛman kura ye min sababu la tilenninya bena sigi dugukolo kan.

  • “Dugukolokura”: O ye mɔgɔw ye minw be kolo Ala ka kuntigiya ye ani u be tagama ka kɛɲɛ ni a ka sariya tilenninw ye.

  • “Fɛɛn bɛɛ kɛ kura ye”: Koo minw bɛɛ y’an tɔɔrɔ farikolo, hakili ani dusukunnako ta fan fɛ, an hakili tɛna jigi u la. An bena ninsɔndiyako minw sɔrɔ loon o loon, olu lo bena to an hakili la.