Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | KƐWALIW 21-22

Jehova sago ka kɛ

Jehova sago ka kɛ

21:8-14

Ciden Pol y’a ye ko hakili senu b’a lasunna ka taga Zeruzalɛmu. A tun bena tɔɔrɔ o yɔrɔ la (Kɛw. 20:22, 23). O n’a ta bɛɛ, kerecɛn dɔw y’a fɔ a ye ni kanuya ye ko a kana taga. A y’a fɔ u ye ko: “Mun na aw be kasira ten, n’aw b’a fɛ ka ne jigi tigɛ?” (Kɛw. 21:13). An t’a fɛ abada ka tɔɔw bali u k’u seko bɛɛ kɛ Jehova ka baara la.