Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Zanwiye tile 21-27

KƐWALIW 25-26

Zanwiye tile 21-27
 • Dɔnkili 73 ani delili

 • Dadon kumaw (Kana tɛmɛ miniti 3 kan)

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

 • Ciden Pol ko Sezar lo k’ale kiti ani a ye masacɛ Agiripa waaju.” (mn. 10):

  • Kɛw. 25:11—Ciden Pol tɛmɛna a ka fasodenya fɛ k’a fɔ ko Sezar le k’ale kiti (bt-F 198 § 6).

  • Kɛw. 26:1-3—Ciden Pol ye tiɲɛn lafasa koɲuman masacɛ Agiripa ɲɛɛ kɔrɔ (bt-F 198-201 § 10-16).

  • Kɛw. 26:28—Ciden Pol ka kumaw ye nɔɔba to masacɛ kan (bt-F 202 § 18).

 • Nafolofɛnw ɲini Ala ka Kuma kɔnɔ (mn. 8):

  • Kɛw. 26:20—“Ka nimisa,” o kɔrɔ ko di? (Kunnafoni, kuma nin koo la, Kɛw. 26:20 kɔnɔ: “Ka nimisa.” A be sɔrɔ nwtsty kɔnɔ).

  • Kɛw. 26:27—Tuma min na ciden Pol ye masacɛ Agiripa ɲininga n’a lanin be kiraw la, mun na a tun ka gwɛlɛ a fɛ ka Pol jaabi? (w03-F 11/15 16-17 § 14).

  • Lɔgɔkun nin ka Bibulu kalangwɛ ye i dɛmɛ ka mun lo lɔn Jehova koo la?

  • Lɔgɔkun nin ka Bibulu kalangwɛ kɛtɔ, i ye nafolofɛn wɛrɛ jumanw lo sɔrɔ?

 • Bibulu kalangwɛ (Kana tɛmɛ miniti 4 kan): Kɛw. 25:1-12 (th kalansen 5)

I SƆBƐ DON WAAJULI BAARA LA

KERECƐNW KA ƝƐNAMAYA