Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Uti tile 6-12

LUKA 17-18

Uti tile 6-12
 • Dɔnkili 18 ani delili

 • Dadon kumaw (Kana tɛmɛ miniti 3 kan)

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

 • I ka waleɲumanlɔn yira.” (mn. 10):

  • Luka 17:11-14—Yezu ye kunatɔ tan kɛnɛya (Kunnafoni kuma nin koo la, Luka 17:12 kɔnɔ: “farisogobanatigi mɔgɔ tan.” A be sɔrɔ nwtsty kɔnɔ. Kunnafoni kuma nin koo la, Luka 17:14 kɔnɔ: “u yɛrɛw yira sarakalasebagaw la.” A be sɔrɔ nwtsty kɔnɔ).

  • Luka 17:15, 16—Kunatɔ kelen dɔrɔn lo kɔsegira ka na Yezu waleɲuman lɔn.

  • Luka 17:17, 18—O maana b’a yira ka gwɛ ko an ka kan ka mɔgɔw waleɲuman lɔn (w08-F 8/1 14-15 § 8-9).

 • Nafolofɛnw ɲini Ala ka Kuma kɔnɔ (mn. 8):

  • Luka 17:7-10—O ntalen kuma kɔrɔ ko di? (Kunnafoni kuma nin koo la, Luka 17:10 kɔnɔ: “aw te foyi ɲa.” A be sɔrɔ nwtsty kɔnɔ).

  • Luka 18:8—Yezu tun kaan be lanaya sifa juman lo ma? (Kunnafoni kuma nin koo la, Luka 18:8 kɔnɔ: “lanaya.” A be sɔrɔ nwtsty kɔnɔ).

  • Lɔgɔkun nin ka Bibulu kalangwɛ ye i dɛmɛ ka mun lo lɔn Jehova koo la?

  • Lɔgɔkun nin ka Bibulu kalangwɛ kɛtɔ, i ye nafolofɛn wɛrɛ jumanw lo sɔrɔ?

 • Bibulu kalangwɛ (Kana tɛmɛ miniti 4 kan): Luka 18:24-43

I SƆBƐ DON WAAJULI BAARA LA

KERECƐNW KA ƝƐNAMAYA