Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | LUKA 23-24

Sɔn ka yafa tɔɔw ma

Sɔn ka yafa tɔɔw ma

24:34

Ne ka kan ka yafa jɔn lo ma?

Ka “sɔn ka yafali kɛ,” o kɔrɔ ko di? (Zab. 86:5, ABM). Adamaden jurumutɔw be yɛlɛmani minw kɛ u dusukun na, Jehova ni Yezu b’o kɔrɔsi walisa ka se ka yafa u ma.