Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | LUKA 21-22

Aw hɔɔrɔnyali wagati surunyana

Aw hɔɔrɔnyali wagati surunyana

21:25-28

Yanni dɔɔni, Yezu bena na mɔgɔ dɔw halaki ani ka dɔ wɛrɛw kisi. An ka kan k’an yɛrɛ labɛn Alako ta fan fɛ n’an b’a fɛ ka kisi.