Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | MATIYO 25

A’ ye to ɲɛɛ na

A’ ye to ɲɛɛ na

25:1-12

Yezu ye talen min la npogotigi tan koo la, hali n’o ɲɛsinna a ka kalanden mɔlenw le ma, a miiriya jɔnjɔn ɲɛsinna kerecɛnw bɛɛ ma (w15-F 3/15 12-16). A ko: “O de la, a’ ye to aw ɲɛ na, k’a masɔrɔ aw tɛ o don ni o waati dɔn.” (Mat. 25:13, Bible senuma). I be se ka Yezu ka talen kɔrɔ ɲɛfɔ wa?

  • Kɔɲɔcɛ (vɛrise 1): o ye Yezu lo ye.

  • Npogotigi hakilitigi minw y’u yɛrɛ labɛn (vɛrise 2): O ye kerecɛn mɔlenw ye, olu minw labɛnna walisa k’u ka cii dafa ni kantigiya ye ani olu minw be manamana i ko yeelen, fɔɔ ka taga se laban na (Filip. 2:15).

  • Kulekan bɔra ko: “Kɔɲɔcɛ filɛ, a be nana” (vɛrise 6): O b’a yira ka gwɛ ko Yezu be Masaya la.

  • Npogotigi hakilintanw (vɛrise 8): O ye kerecɛn mɔlen minw bɔra ka taga kɔɲɔcɛ kunbɛn, nka u ma to ɲɛɛ na ani u ye tilenninya sira bila.

  • Npogotigi hakilitigiw ma sɔn k’u ka tulu dɔ di hakilintanw ma (vɛrise 9): Kerecɛn mɔlen minw tɛna to kantigiya la tɔɔrɔba wagati la, kerecɛn mɔlen kantigiw tɛna se k’olu dɛmɛ sabu wagati tɛmɛna.

  • “Kɔɲɔcɛ sera” (vɛrise 10): Tɔɔrɔba bantuma bena surunya tuma min na, Yezu bena na kiti tigɛ.

  • Npogotigi hakilitigiw donna ni kɔɲɔcɛ ye kɔɲɔbon na ani u ye daa sɔgɔ (vɛrise 10): Yezu be kerecɛn mɔlen kantigiw lajɛn sankolo la nka minw ma to kantigiya la, u bɔnɛna o la.