Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | MATIYO 27-28

A’ ye taga mɔgɔw kɛ kalandenw ye: Mun na, min ani cogo di?

A’ ye taga mɔgɔw kɛ kalandenw ye: Mun na, min ani cogo di?

28:18-20

Mun na? Jehova ye sebagayaba di Yezu ma.

Min? Yezu y’a ɲini a ka kalandenw fɛ u ka taga “siyaw bɛɛ” mɔgɔw kɛ ale ka kalandenw ye.

Ka mɔgɔw kalan u ka Yezu ka cii fɔlenw bɛɛ sira tagama, o tɛ kɛ siɲɛ kelen wala siɲɛ fila.

  • An be mɔgɔw kalan cogo di Yezu ka cii fɔlenw la?

  • An b’an ka Bibulu kalandenw dɛmɛ cogo di u ka Yezu ka kalanw sira tagama?

  • An b’an ka Bibulu kalandenw dɛmɛ cogo di u ka Yezu ladegi?