Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | EZEKIYƐLI 1-5

A tun ka di Ezekiyɛli ye ka Ala ka kuma fɔ

A tun ka di Ezekiyɛli ye ka Ala ka kuma fɔ

Yeli dɔ la, Jehova ye kitabu melekenin dɔ di Ezekiyɛli ma a k’a ɲimi. O kɔrɔ ko di?

2:9–3:2

  • Ezekiyɛli tun ka kan ka Ala ka kuma kalan ani k’a faamu koɲuman. A kɛtɔ ka miiri o kitabu ka kumaw la, o tun bena nɔɔ to a kan kosɔbɛ ani k’a lasun ka kuma.

3:3

  • Kitabu melekenin diyara Ezekiyɛli ye sabu a tora k’a ka baara filɛ ni ɲɛɛ ɲuman ye.

Delili, bibulukalan ani miirili bena nɔɔ juman to ne kan?

 

Ne be se ka kɛ ni miiriya ɲuman ye cogo di waajuli baara koo la?