Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Uti tile 22-28

ZABURUW 106-109

Uti tile 22-28
 • Dɔnkili 2 ani delili

 • Dadon kumaw (Kana tɛmɛ miniti 3 kan)

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

 • Barika la Jehova ye.” (mn. 10):

  • Zab. 106:1-3—A ka kan an ka barika la Jehova ye (w15-F 1/15 8 § 1; w02-F 6/1 18 § 19).

  • Zab. 106:7-14, 19-25, 35-39—Waleɲumanlɔn tun tɛ Israɛldenw na tugun ani u kɛra kanminɛbaliw ye (w15-F 1/15 8-9 § 2-3; w01-F 6/15 13 § 1-3).

  • Zab. 106:4, 5, 48—An be barika la Jehova ye koo caaman kosɔn (w11-F 10/15 5 § 7; w03-F 12/1 15-16 § 3-6).

 • Nafolofɛnw ɲini Ala ka Kuma kɔnɔ (mn. 8):

  • Zab. 109:8—Walisa k’o kiraya kuma dafa, yala Ala tun y’a latigɛ ko Zuda ka Yezu janfa wa? (w00-F 12/15 24 § 20; it-2-F 645-647).

  • Zab. 109:31—Cogo juman na Jehova “be to dɛsɛbagatɔ gɛrɛfɛ”? (w06-F 9/1 14 § 7).

  • Lɔgɔkun nin ka Bibulu kalangwɛ ye ne dɛmɛ ka mun lo lɔn Jehova koo la?

  • Ne be se ka baara kɛ ni lɔgɔkun nin ka Bibulu kalangwɛ yɔrɔ jumanw lo ye waajuli la?

 • Bibulu kalangwɛ (Kana tɛmɛ miniti 4 kan): Zab. 106:1-22

I SƆBƐ DON WAAJULI BAARA LA

 • Ɲɔgɔnyeko fɔlɔ (Kana tɛmɛ miniti 2 kan): ll 6. Viziti kura juu sigi.

 • Viziti kura (Kana tɛmɛ miniti 4 kan): ll 7. Viziti kura wɛrɛ juu sigi.

 • Bibulukalan (Kana tɛmɛ miniti 6 kan): bh 178-179 § 14-16. Kalanden dɛmɛ a k’a faamu a be se ka kalan ka ladiliw sira tagama cogo min na.

KERECƐNW KA ƝƐNAMAYA

 • Dɔnkili 94

 • Jehova bena an mako wasa (Zab. 107:9) (mn. 15): Baro. A daminɛ ka videwo nin yira: Jéhovah pourvoira à nos besoins. (Yɔrɔ nin lajɛ tv.jw.org kan: VIDÉO À LA DEMANDE > FAMILLE.) A ɲini jama fɛ u k’a fɔ u ye kalan nafaman minw sɔrɔ.

 • Kafo ka Bibulu kalan (mn. 30): ia sap. 22 § 14-24 ani segikanni kɛ sapitiri kan

 • Segikanni kɛ ani lɔgɔkun nata ka kalanw kofɔ (mn. 3)

 • Dɔnkili 149 ani delili