Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ | ƐSITƐRI 6-10

Ɛsitɛri y’a yɛrɛ saraka Jehova ni a ka jama kosɔn

Ɛsitɛri y’a yɛrɛ saraka Jehova ni a ka jama kosɔn
U YIRA TEN

Ɛsitɛri y’a jaa gwɛlɛya k’a yɛrɛ saraka ka Jehova n’a ka mɔgɔw lafasa

8:3-5, 9

  • Ɛsitɛri ni Maridose niin bɔra farati la. Nka, Aman tun ye sariya min sigi ko Yahutuw bɛɛ ka faga, o bele be sen kan masaya yɔrɔ bɛɛ la.

  • Ɛsitɛri y’a niin bila farati la tugun ka don masacɛ fɛ k’a sɔrɔ a m’a weele. A kasira a siyamɔgɔw koo la ani a ye masacɛ deli ko a ka sariya jugu nin lasa.

  • Sariya minw sigira masacɛ tɔgɔ la, o tun tɛ se ka lasa. O kama, masacɛ ye see di Ɛsitɛri ni Maridose ma ko u ka sariya wɛrɛ sigi.

Jehova y’a kɛ a ka mɔgɔw ye see sɔrɔ kosɔbɛ u juguw kan

8:10-14, 17

  • U y’o sariya kura weleweleda ka sira di Yahutuw ma u k’u yɛrɛ lafasa.

  • Cidenw bilara ka taga masaya yɔrɔ bɛɛ la soow kan ani Yahutuw y’u yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama.

  • Mɔgɔ caaman y’a ye ko Ala tun be ni Yahutuw ye ani u tuubira ka don Yahutu diinan na.