Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Desanburukalo tile 26–Zanwiyekalo tile 1

EZAYI 17-23

Desanburukalo tile 26–Zanwiyekalo tile 1
 • Dɔnkili 123 ani delili

 • Dadon kumaw (Kana tɛmɛ miniti 3 kan)

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

 • Ka kuntigiya kɛ cogo jugu la, o b’a to a be bɔsi an na.” (mn. 10):

  • Ezayi 22:15, 16—Sebna y’a ka kuntigiya kɛ k’a yɛrɛ nafa ɲini (ip-1-F 238-239 § 16-17).

  • Ezayi 22:17-22—Jehova ye Eliyakimu sigi Sebna nɔɔ na (ip-1-F 239-240 § 17-18).

  • Ezayi 22:23-25—An be kalan nafaman sɔrɔ Sebna ka koo la (w07-F 1/15 8 § 6; ip-1-F 240-241 § 19-20).

 • Nafolofɛnw ɲini Ala ka Kuma kɔnɔ (mn. 8):

  • Ezayi 21:1—Dugu juman lo tun weelela ko “kɔgɔjida la kongokolon”, ani mun na do? (w06-F 12/1 11 § 2).

  • Ezayi 23:17, 18—Cogo juman na Tiri ka bololafɛn tun kɛra “Masaba [ Jehova] ta ye”? (ip-1-F 253-254 § 22-24).

  • Lɔgɔkun nin ka Bibulu kalangwɛ ye ne dɛmɛ ka mun lo lɔn Jehova koo la?

  • Ne be se ka baara kɛ ni lɔgɔkun nin ka Bibulu kalangwɛ yɔrɔ jumanw lo ye waajuli la?

 • Bibulu kalangwɛ (Kana tɛmɛ miniti 4 kan): Ezayi 17:1-14

I SƆBƐ DON WAAJULI BAARA LA

 • Ɲɔgɔnyeko fɔlɔ (Kana tɛmɛ miniti 2 kan): bh—Tɛmɛ videwo nin fɛ k’o gafe yira: Mun na i ka ɲi ka bibulukalan kɛ? (Nka ɲɛyirali kɛtɔ, kana videwo yira).

 • Viziti kura (Kana tɛmɛ miniti 4 kan): bh—Bibulukalan daminɛ soda la. O kɔ, viziti kura juu sigi.

 • Bibulukalan (Kana tɛmɛ miniti 6 kan): lv 150-151 § 10-11—A ɲini ka kalanden dusukun sɔrɔ.

KERECƐNW KA ƝƐNAMAYA

 • Dɔnkili 44

 • I bena to ɲɛɛ na wa? (mn. 8): Kalan. Diinan mɔgɔkɔrɔ dɔ lo b’o kɛ (w15-F 3/15 ɲɛɛ 12-16). Bɛɛ jija u ka to ɲɛɛ na i n’a fɔ kɔrɔsibaga y’a kɛ cogo min na Ezayi ka yeli kɔnɔ ani npogotigi duuru y’a kɛ cogo min na Yezu ka ɲɛyirali la.—Ezayi 21:8; Mat. 25:1-13.

 • An ka Ɔriganisasiyɔn be baara min kɛra (mn. 7): Desanburu kalo ka videwo nin yira: An ka Ɔriganisasiyɔn be baara min kɛra.

 • Kafo ka Bibulu kalan (mn. 30): kr sap. 6 § 6-17 ani “Partie 2. La prédication du Royaume. Répandre la bonne nouvelle dans le monde entier

 • Segikanni kɛ ani lɔgɔkun nata ka kalanw kofɔ (mn. 3)

 • Dɔnkili 141 ani deli