Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Yiracogo modɛliw

Yiracogo modɛliw

RÉVEILLEZ-VOUS !

Yiracogo: Ne nana Réveillez-vous ! kura di i ma.

Ɲiningali: Ɲiningali nin filɛ ɲɛɛ 2nan kan. E be mun miiri o koo la?

Vɛrise: Luka 7:35

Zurunali nin b’a yira cogo min na o kumaw ɲɛsinna Bibulu yɛrɛ ma.

RÉVEILLEZ-VOUS !

Ɲiningali: Min fɔra yan, i sɔnna ko o ye hakilitigiya kumaw ye wa?

Vɛrise: Mat. 6:34

Yiracogo: [Zurunali yɛlɛ ɲɛɛ 12nan na.] Zurunali nin b’a yira Bibulu be se k’an dɛmɛ cogo min na k’an ka haminankow ɲɛnabɔ.

Bibulu ka kalan

Ɲiningali: Minw lanin be Ala la, u caaman b’a fɛ k’u magwɛrɛ a la. Yala i b’a lɔn ko Bibulu b’a ɲini an fɛ an k’an magwɛrɛ Ala la wa?

Vɛrise: Zaki 4:8a

Yiracogo: Gafe nin dilanna walisa k’an dɛmɛ an ka Ala lɔn ka ɲɛ Bibulu sababu fɛ. [Gafe Bibulu ka kalan sapitiri fɔlɔ yira a tigi la.]

I YƐRƐ KA YIRACOGO LABƐN

 

Basigi yiracogo modɛliw kan k’i yɛrɛ ka yiracogo labɛn.