Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Awirilikalo tile 4-10

ZƆBU 16-20

Awirilikalo tile 4-10
 • Dɔnkili 79 ani delili

 • Dadon kumaw (Kana tɛmɛ miniti 3 kan)

NAFOLOFƐNW ALA KA KUMA KƆNƆ

 • Mɔgɔw jija ani u barika bonya ni kuma ɲumanw ye.” (mn. 10):

  • Zɔbu 16:4, 5—Ladibaga ka kumaw ka ɲi ka mɔgɔ barika bonya (w90-F 3/15 27 § 1-2).

  • Zɔbu 19:2—Bilidadi ka kuma juguw y’a to Zɔbu kasira (w06-F 3/15 15 § 6; w94-F 10/1 32).

  • Zɔbu 19:25—Zɔbu jigi tun b’a la ko suuw bena kunu. O y’a dusu saalo tuma min na kɔrɔbɔli gwanna a kun (w06-F 3/15 15 § 5; it-2-F 726 § 6, 7).

 • Nafolofɛnw ɲini Ala ka Kuma kɔnɔ (mn. 8):

  • Zɔbu 16:22—Zɔbu tun b’a fɛ ka mun lo fɔ saya koo la tuma min na a ko: “Ne be sira kan ne te taga ka segi ni min ye.” (w89-F 6/15 5 § 1, 2, 4).

  • Zɔbu 19:26—Komi mɔgɔ tɛ se ka Ala ye, Zɔbu tun be se ka “Ala ye” cogo di? (w94-F 11/15 19 § 17).

  • Lɔgɔkun nin ka Bibulu kalangwɛ ye ne dɛmɛ ka mun lo lɔn Jehova koo la?

  • Ne be se ka baara kɛ ni lɔgɔkun nin ka Bibulu kalangwɛ yɔrɔ jumanw lo ye waajuli la?

 • Bibulu kalangwɛ: Zɔbu 19:1-23 (Kana tɛmɛ miniti 4 kan)

I SƆBƐ DON WAAJULI BAARA LA

 • Kalo nin ka yiracogow labɛn (mn. 15): Baro. Yiracogo modɛliw ka videwow yira. O kɔ, a’ ye baro kɛ hakilinata jɔnjɔnw kan. Jama jija u k’u yɛrɛ ka yiracogo labɛn.

KERECƐNW KA ƝƐNAMAYA

 • Dɔnkili 42

 • Kalankun kura min bena an dɛmɛ ka baro daminɛ.” (mn. 10): Baro. Bɛɛ jija u ka baro daminɛ ni kalankun nin ye: “Que dit la Bible ?” O baro be se ka yɛlɛma ka kɛ bibulukalan ye kɔfɛ.

 • Sɛbɛ kalanbagaw ka ɲiningaliw (mn. 5): Kalan, saan 2015, feburu tile 15nan ka La Tour de Garde kɔnɔ, ɲɛɛ 30 § 4-6. Diinan mɔgɔkɔrɔ dɔ lo b’o kalan kɛ.

 • Kafo ka Bibulu kalan: ia sap.12 § 13-25, ani segikanni kɛ sapitiri kan (mn. 30)

 • Segikanni kɛ ani lɔgɔkun nata ka kalanw kofɔ (mn. 3)

 • Dɔnkili 65 ani delili