Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 10NAN

Zan Batizelikɛla be sira labɛnna

Zan Batizelikɛla be sira labɛnna

MATIYO 3:1-12 MARIKI 1:1-8 LUKA 3:1-18 ZAN 1:6-8, 15-28

  • ZAN Y’A DAMINƐ KA WAAJULI KƐ ANI KA MƆGƆW BATIZE

  • MƆGƆ CAAMAN BATIZERA, NKA BƐƐ M’O KƐ

Yezu tun be ni saan 12 ye tuma min na a ye sariya karamɔgɔw ɲininga koo dɔw la Alabatosoba kɔnɔ. Saan 17 tɛmɛna sisan ani an be saan 29 daminɛ na Krista tile la. Mɔgɔ caaman be kumana Yezu somɔgɔ Zan koo la. A be waajuli kɛ Zurudɛn baji daa la, kɔrɔn fan fɛ.

Zan ka kumaw n’a sawura yɛrɛ be mɔgɔ kabakoya. A ka fani dilanna ni ɲɔgɔmɛsi lo ye ani a ka cɛsirilan ye golo lo ye. A be tɔɔnw ni lii lo dumu. Kuma juman lo b’a fɛ k’a lase mɔgɔw ma? A b’a fɔra u ye ko: “Aw ye nimisa ka faran aw ka kojuguw la, bari sankolo masaya waati surunyana.”—Matiyo 3:2.

Zan ka kuma y’a lamɛnbagaw dusu ɲagali. U caaman y’a faamu k’u ka ɲi ka nimisa u ka jurumuw na, k’u ka kokɛcogow n’u ka miiriya juguw yɛlɛma. U be se k’o kɛ n’u b’u ka ɲɛnamaya kɛcogo kɔrɔ dabila. “Mɔgɔw tun be bɔ Zurudɛn baji daa la ani Zeruzalɛmu ni Zude mara faan bɛɛ la” ka taga Zan fɛ (Matiyo 3:5). Mɔgɔ minw bɔra ka taga a fɛ, u caaman nimisara u ka jurumuw na. Zan y’u fari kuturu bɛɛ tunu Zurudɛn baji kɔnɔ walisa k’u batize. Mun na do?

Zan ka batɛmu ye tagamasiɲɛ ye, o kɔrɔ, seereya dɔ lo. O b’a yira ko minw ye Ala ka sariya tiɲɛ, u nimisara u ka jurumuw na (Kɛwaliw 19:4). Nka, bɛɛ man kan n’o batɛmu ye. Tuma min na diinan kuntigiw (Fariziɲɛw ni Saduseɲɛw) nana Zan fɛ, a y’u weele ko “fɔnfɔnnidenw.” A y’a fɔ u ye ko: “Aw ka kɛwaliɲumanw kɛ k’a yira ko aw nimisara ka faran aw ka kojuguw la. Aw kana miiri ko Ala bena aw kisi bari Ibrayima ye aw faa ye. Ne b’a fɔ aw ye ko Ala be se ka kabakuru nunu yɛlɛma k’u kɛ Ibrayima deenw ye. Jende labɛnnin lo yiriw tigɛli kama. Yiri o yiri te denɲuman kɛ, o bɛɛ bena tigɛ ka fili tasuma na.”—Matiyo 3:7-10.

Mɔgɔ caaman b’u mako don Zan na, a ka kumaw barika ka bon ani a be mɔgɔ caaman batize. O kosɔn, u ye sarakalasebagaw ni Levitew ci k’a ɲininga ko: “E ye jɔn ye?”

Zan y’u jaabi ko: “Ne te Ala ka Mɔgɔ wolomanin [Krista] ye dɛ!”

U y’a ɲininga tugun ko: “O tuma na, e ye jɔn ye? E ye Eli ye wa?”

A ko: “Ne te Eli ye.”

“E ye kiraba nin ye wa?” Musa tun ye kiraba min nako fɔ, u tun kaan be ale lo ma.—Deteronɔmu 18:15, 18.

Zan ko: “Ayi.”

U y’a ɲininga tugun ko: “E ye mɔgɔ min ye, o fɔ an ye, waasa an ka se ka taga o fɔ an cibagaw ye. . . . O tuma na, e ye jɔn ye?” Zan ye kira Ezayi ka kuma fɔ k’u jaabi ko “mɔgɔ min be pɛrɛnna kongokolon kɔnɔ ko ‘aw ka siratilennin labɛn Matigi ye,’” ale ye o tigi lo ye.—Zan 1:19-23.

U y’a fɔ a ye ko: “Ni e te . . . [Krista] ye, ni e te Eli ye, walima kiraba, e do be mɔgɔw batize mun na?” Zan y’u jaabi koɲuman ko: “Ne kɔni be mɔgɔw batize jii la. Nga mɔgɔ dɔ b’aw cɛma, aw t’ale lɔn, ale be na ne kɔ.”—Zan 1:25-27.

O sen fɛ, Zan y’a yira ko ale be sira labɛnna le. Cogo di do? Minw dusukun tilennin lo, a b’olu dɛmɛ ka sɔn Masiya ma, ale min tun bena kɛ Masa ye. Zan y’a fɔ Masiya koo la ko: “Min bena na ne kɔ, o ka sebagaya ka bon ni ne ta ye. K’a ka sanbara bɔ a seen na, ne kuun ka dɔgɔ o ma.” (Matiyo 3:11). A yɛrɛ y’a fara a kan ko: “Ne tun ye min koo fɔ ko a bena na ne kɔfɛ . . . A ka bon ni ne ye, bari sanni ne ka wolo, ale tun be yen.”—Zan 1:15.

Zan be kuma min fɔ ko “Aw ye nimisa ka faran aw ka kojuguw la, bari sankolo masaya waati surunyana,” o kuma bɛnnin lo kosɔbɛ (Matiyo 3:2). O sababu fɛ, a y’a yira bɛɛ la ko Jehova bena Yezu Krista min sigi k’a kɛ Masa ye, ale ka waajuli baara bena daminɛ.